^
1 KÖRIN
E Pöl To Heß A Soe Vavihvih Peß Pa Napan Va Körin
E Pöl To Soe Vaeö Ke Sosoenën
O Kum Teß To Vaman Ne E Ieesuß To Taki
A Kiu Ne Kristo To Nok To Vataare Non O Kikis Pe Sosoenën
E Pöl To Vatvus A Soe Suk O Vaman Pa Napan Va Körin
A Tuvuh Pe Sosoenën To Heß O Kokoman Vih Me O Nat Manih Pea
A Teß Kikiu Pe Sosoenën
Ea, A Iuun Pe Sosoenën
Ea Se Koe A Kë A Ëhnëëra Napan
O Aposol Pe Ieesuß Kristo
A Napan Va Körin Se Vatet A Taateß Pe Pöl
A Taateß Rëhrëh To Teß Non Körin
A Napan Va Körin Se Veo A Teß To Nok A Taateß Hat
A Napan Pe Kristo To Hikta Vateß A Ma Meh Teß Po Vahutët
A Sioniira, Eß A Iuun Pa Tuvuh Vasioß
A Taateß Tövaen
Ea Se Teß No Po Toßtoß Pe Sosoenën
E Pöl To Heß A Soe Va Po Vaen
O Vönaß Nee To Heß Manuh Po Sosoenën Vapikpiuk
E Pöl To Teß Vaeö E Non Pa Hikta Kon Voen Pa Nok A Kiu Aposol
E Pöl A Teß Kikiu Pa Napan
Ea Se Vaveo Vaeh Para Kon O Voen
Ea Tomeß Kuß Pa Punöß
Ea Se Koe A Hin Manih Pe Sosoenën Vapikpiuk Me Pa Tuvuh Hat
Ea Se Kë Tamoaan No A Ëhnan E Sosoenën
E Pöl To Vaato Suk A Taateß Va Pa Kupkup O Pasun
A Taëën Pe Sunön
E Apuh Ieesuß To Heß A Taëën Me A Kap Voaën Manih Po Vamomhë
Ea Se Kiiki Vavih A Komaara Para Kon A Taëën Pe Apuh
A Ma Heß Pa Tuvuh Vasioß
Ea Kurus To Teß Va No Manih Po Pöh Sionin
A Taateß Iu Teß Eß O Heß Vih Oah
Ea Se Iu Rakah No A Vatvus A Soe Pe Sosoenën
E Pöl To Soe A Taateß Va Pa Vaato Pa Ma Vu To
A Kiu Va Po Vakum Se Tavus Vavih
E Ieesuß To Mët Pareß Sun Hah
A Napan Varih To Mët Se Sun Hah Ee
O Sionin Vëh To Sun Hah Se Matan Ke E Non
E Pöl Se Vanö A Moniß Manuh Jerusalëm
E Pöl To Iu Nö Non Körin
A Soe Ataaton Pe Pöl