^
MAREKO
Ioane Babatiso ḡena ḡobata
Ioane na Iesu ebabatisoato
Satani na Iesu eribaḡaniato
Iesu ḡena ḡauvei esinaiato Galileai
Iesu na tarima vasivasi (4) ekearito, ḡia murinai beḡene raka
Iauka rakavana na eboroḡiato tarimana
Iesu na keve tarimari vovoka evaḡa-namorito
Iesu Galilea vanuḡari ai eḡobatato
Lepera tarimana Iesu na evaḡa-namoato
Iesu na rakava etuḡamaḡi-fitoḡarito
Iesu takesi gogo tarimari ḡesi ḡeḡaniḡani-vegogoto
Ḡaniveaḡa
Iesu tu Sabadi Verena
Ḡima boso tarimana
Tarimarima ḡutuma Galilea kouna rikinai
Iesu na tarima gabanana ruarua (12) eḡabi-viriḡirito
Iesu ema Belsebul
Iesu sinana ema tarina
Barabore - Iaraḡa tarimana na widi ḡueri efiurito
Kara dainai Iesu na barabore ekiraḡirito
Widi ḡueri baraborena anina
Lamefa betore-kauani
Barabore - Widi ḡueri tauḡeri ḡetubuni
Barabore - Mastadi ḡauna ḡutuna
Iesu na iavara e geta o ureure ekira-ḡoirito
Iesu na iauka rakavari na ḡeboroḡiato tarimana evaḡa-namoato
Iesu na kekeni ta ema vavine ta evaḡa-namorito
Iesu Nasareta tarimari na asi ḡegubakauato
Iesu ḡena mero gabanana ruarua (12) etuḡurito
Ioane Babatiso ḡena mase
Iesu na tarima daḡara imaima (5,000) eḡuburito
Iesu nanu iatanai erakato
Iesu na keve tarimari evaḡa-namorito e evaḡa-maḡuririto Genesareta ai
Namo e rakava
Tarimarima ḡevaḡa-rakavarini dagarari
Vavine ta ḡena veḡabidadama
Iesu na seḡa-bubu e muru-bubu tarimana evaḡa-namoato
Iesu na tarimarima daḡara vasivasi (4,000) eḡuburito
Farisea tarimari ḡeri ura vetoḡa ta guba na bene mariḡo
Farisea tarimari e Heroda
Iesu na mata-bubu tauna matana evaḡa-iaḡaiato Betesaida ai
Petero na Iesu tu Kerisona ekiraḡito
Iesu ḡena mase e variḡisi-ḡenoḡoi guruḡari
Iesu vetoḡana eirauto
Iesu na iauka rakavana na eboroḡiato merona evaḡa-namoato
Iesu ḡena mase ma ekiraḡi-ḡenoḡoiato
Deikara tu barego vedaurea
Deikara na ḡita asi bevaḡa-rakavarani tarimana tu ḡita ḡesi
Tarima ta na mero misina ḡena veḡabidadama asi bene vaḡa-rakavaia
Veḡaraḡo ruḡaruḡana
Iesu na mero misiri evaḡa-namorito
Farefare vovoka tarimana
Iesu ḡena mase ma ekiraḡi-foforiato
Iakobo (o Iames) ma Ioane ḡeri noḡinoḡi
Iesu na mata-bubu tarimana Batimeo matana evaḡa-namoato
Iesu ḡena rakatoḡa Ierusalema ai ḡevonevone-raḡe viniato
Iesu na figi ḡauna etovoḡaiato
Iesu na Rubu Veaḡa eiarevaiato
Figi ḡauna emaseto
Iesu ḡena seḡuka korana ḡedanaḡiato
Barabore - Vine tavoḡana ḡitaḡauna tarimari rakavari
Kaisara, Roma ḡeri vere, ḡena takesi moniri
Variḡisi-ḡenoḡoi guruḡari
Veuravini tu taravatu mabarari evanaḡirito
Keriso tu Davida natuna ba Davida ḡena Vereḡauka?
Taravatu ḡevevaḡa-riba iaḡiato-ḡoi tarimari ḡeri ḡofaḡofa veiḡari
Vabu ḡena boubou monina
Iesu na vau beḡea ḡorani dagarari ekiraḡirito
Vevaḡa-gari dagarana befoforini
Tarimarima Natuna ḡena iaḡoma
Barabore - Vevaḡa-riba figi ḡauna ḡenana
Ḡaro ema hora tarima ta asi ribana
Iesu beḡene vaḡia dabarana ḡevetauato Ioane 11:45-53
Vavine ta ḡena veiḡa namona
Iudas na Iesu erevaiato
Iesu ma ḡena mero ḡesi ginitaḡo mamoena ḡeḡaniato
Vereḡauka ḡena ḡanivegogo veaḡana
Iesu na Petero ḡena vekira-ḡuniḡau ekiraḡi-toreato
Iesu eḡauḡauto Getesemane ai
Iesu tuari tarimari o soldia na ḡeḡabiato
Iesu kanisoro tarimari ḡoirari ai
Petero na Iesu ekira-ḡuniḡauato
Iesu Pilato ḡoiranai
Pilato na Iesu ḡena mase ekiraḡiato
Iesu ḡevaseva-vaseva iaḡiato
Iesu ḡevaḡa-satauroato
Iesu ḡena mase
Iesu ḡeguriato
Iesu evariḡisi-ḡenoḡoito
Maria, Magadala vavinena, na Iesu eḡitaiato
Dabarai tarima ruarua na Iesu ḡeḡitaiato
Iesu ḡena mero ḡeri ai efoforito e ḡia na seḡuka evinirito
Iesu tu Barau na eḡabi-varaḡeato guba ḡana