^
MATAIO
Iesu eiaḡomato besena
Iesu eḡorato
Iaunega tarimari ḡaro-raḡeraḡena rekena na ḡeiaḡomato
Iesu Aigupito ḡana ḡeḡwa-iaḡoato
Heroda ḡena guruḡa lorinai mero misiri ḡutuma ḡevaḡi-maserito
Nasareta ḡana ḡeḡenoḡoito
Ioane Babatiso eḡobatato
Ioane na Iesu ebabatisoato
Diabolo o Satani na Iesu eriba-ḡaniato
Iesu ḡena ḡauvei esinaiato Galileai
Iesu na tarima vasivasi (4) ekearito, ḡia murinai beḡene raka
Iesu evevaḡa-ribato ema keve tarimari evaḡa-namorito
Iesu ḡoro tuḡunai eḡobatato
Iaku e verere korikorina
Damena e mama
Iesu ema taravatu
Vaḡivaḡi
Veḡura-vanaḡi
Vavine tuḡuraka
Guruḡatore
Evaḡa-rakavamuni tarimana voina asi bono veia
Ḡevaḡa-rakavamuni tarimari bono ura-viniri
Vini korikorina rabu tarimari ḡeri ai
Vereḡauka ḡena ḡauḡau
Ḡaniveaḡa
Ḡemi farefare gubai boḡono vaḡa-vegogo
Mata tu tauḡani ḡena mama
Tarima ta vere ruarua vetuḡuri asi beiaḡo-vinini riba
Asi boḡono nuḡa-vekwaraḡi
Tarimarima asi boḡono vetau-viniri
Noḡinoḡi, vetauvetau, sekeseke o fidifidi
Barau ḡena Basileia rakatoḡana
Peroveta tarimari ḡofaḡofari
Numa ruarua ragaragari tauri
Iesu na lepera tarimana evaḡa-namoato
Roma vetari verena ḡena vetuḡunaḡi merona
Iesu na Simona ḡena taḡama evaḡa-namoato
Iesu na tarimarima ḡutuma evaḡa-namorito
Iesu murinai beḡene raka ḡetato tarimari
Iesu na iavara e geta o ureure ekira-ḡoirito
Iesu na tarima ruarua iauka rakavari na ḡeboroḡirito evaḡa-namorito
Iesu na rakava etuḡamaḡi-fitoḡarito
Iesu na Mataio ekeaiato
Ḡaniveaḡa
Iesu na kekeni ta ema vavine ta evaḡa-namorito
Iesu na mata-bubu tarimari ruarua evaḡa-namorito
Iesu na muru-bubu tarimana ta evaḡa-namoato
Iesu na ḡena mero Isaraela tarimari ḡeri ai etuḡurito
Iesu na ḡena apostolo merori gabanana ruarua (12) ekearito
Iesu na apostolo tarimari ḡeri ḡauvei evinirito
Vanevane e midigumidigu ḡoirai
Barau boḡono gari-vinia
Iesu asi boḡono kira-ḡuniḡaua
Dia maino, senaḡi vetari
Iesu ḡena mero beḡe ḡabi-raḡerini tarimari na voiri namori beḡe ḡabirini
Ioane na ḡena mero Iesu ḡenai etuḡu-iaḡorito
Asi veḡabidadama vanuḡari
Au ḡegu ai ḡoiaḡoma, be ḡoiaḡaraḡi
Iesu tu Sabadi Verena
Iesu na ḡima boso tarimana evaḡa-namoato
Iesu tu Barau na eviriḡiato tarimana
Iesu e Belsebul
Ḡau e ḡia ḡwaḡwana
Farisea tarimari na vetoḡa ḡevetauani Iesu ḡenai
Iauka rakavana ma eḡenoḡoito
Iesu sinana e tarina doḡoro
Barabore - Iaraḡa tarimana na widi ḡueri efiurito
Kara dainai Iesu na barabore ekiraḡirito
Widi ḡueri baraborena anina
Barabore - Widi e ḡauḡa
Barabore - Mastadi ḡauna ḡutuna
Barabore - Farao vaḡa-tubuna muramurana
Barabore aniri
Iesu na widi e ḡauḡa baraborena anina ekiraḡi-foforiato
Barabore - Tarima ta na farefare namona ta ekure-toḡaiato
Barabore - Galasi forena davana barego forena
Barabore - Reke
Guruḡa moḡoniri variḡuri e guineri
Nasareta tarimari na Iesu asi ḡeḡabi-raḡeato
Ioane Babatiso ḡena mase
Iesu na tarimarima daḡara imaima (5,000) eḡuburito
Iesu nanu iatanai erakato
Iesu na keve tarimari Genesareta ai evaḡa-namorito
Namo e rakava
Dagara kotari na tarima ḡevaḡa-rakavarini
Irau bese vavinena ta ḡena veḡabidadama
Iesu na keve tarimari vovoka evaḡa-namorito
Iesu na tarimarima daḡara vasivasi (4,000) eḡuburito
Farisea e Sadukea tarimari ḡeri ura vetoḡa ta guba na bene mariḡo
Iesu ḡena mero ḡedaradarato
Petero na Iesu ekiraḡi-foforiato, Keriso
Iesu na ḡena mase e variḡisi-ḡenoḡoi eguruḡa-iaḡirito
Iesu vetoḡana eirauto
Iesu na iauka rakavana na eboroḡiato merona evaḡa-namoato
Iesu ḡena mase ma ekiraḡi-ḡenoḡoiato
Rubu Veaḡa takesi moniri vinina
Deikara tu barego vedaurea Guba Basileia nuḡanai?
Tarima ta na mero misina ḡena veḡabidadama asi bene vaḡa-rakavaia
Barabore - Rekwarekwa mamoena
Tarikakamu ta na bevei-rakava vinimuni
Barabore - Rakava asi etuḡamaḡi-fitoḡaiani tarimana
Veḡaraḡo ruḡaruḡana
Iesu na mero misiri evaḡa-namorito
Tarima variḡuna ma ḡena farefare vovoka
Barabore - Ḡauvei tarimari vine tavoḡanai
Iesu ḡena mase ma ekiraḡi-foforiato
Sina ta ḡena noḡinoḡi
Iesu na mata-bubu tarimari ruarua evaḡa-namorito
Iesu ḡena rakatoḡa Ierusalemai ḡevonevone-raḡe viniato
Iesu na Rubu Veaḡa eiarevaiato
Iesu na figi ḡauna etovoḡaiato
Iesu ḡena seḡuka korana ḡevedanaḡi-iaḡiato
Barabore - Mero ruarua
Barabore - Tavoḡa narinarina tarimari rakavari
Barabore - Veḡaraḡo verekona
Kaisara, Roma ḡeri vere, ḡena takesi moniri
Variḡisi-ḡenoḡoi guruḡari
Veuravini tu taravatu mabarari evanaḡirito
Keriso tu Davida natuna ba Barau Natuna?
Iesu na taravatu vaḡa-riba-iaḡina tarimari ema Farisea tarimari evanerito
Iesu na Farisea tarimari e taravatu vaḡa-riba-iaḡina tarimari ḡeri ḡofaḡofa ekiraḡirito
Iesu na taravatu vaḡa-riba-iaḡina tarimari e Farisea tarimari ḡeri kerere voiri ekiraḡirito
Iesu Ierusalema taḡina eveito
Iesu na vau beḡea ḡorani dagarari ekiraḡirito
Vevaḡa-gari dagarana befoforini
Tarimarima Natuna ḡena iaḡoma
Barabore - Vevaḡa-riba figi ḡauna ḡenana
Ḡaro e hora tarima ta asi ribana
Vetuḡunaḡi tarimana namona
Barabore - Ḡuiato gabanana (10)
Barabore - Vetuḡunaḡi tarimari moni ḡenarito
Kota baregona ḡarona
Iesu beḡene vaḡi-masea dabarana ḡevetauato
Vavine ta na Iesu ediḡaiato Betania ai
Iudas na Iesu erevaiato
Iesu ma ḡena mero ḡesi ginitaḡo mamoena ḡeḡaniato
Vereḡauka ḡena ḡanivegogo veaḡana
Iesu na Petero ḡena vekira-ḡuniḡau ekiraḡi-toreato
Iesu eḡauḡauto Getesemane ai
Iesu tuari tarimari na ḡeḡabiato
Iesu kanisoro tarimari ḡoirari ai
Petero na Iesu ekira-ḡuniḡauato
Iesu ḡeḡori-iaḡoato Pilato ḡenai
Iudas Isakariota emaseto
Iesu Pilato ḡoiranai
Pilato na Iesu ḡena mase ekiraḡiato
Iesu ḡevaseva-vaseva iaḡiato
Iesu ḡevaḡa-satauroato
Iesu ḡena mase
Iesu ḡeguriato
Vetari tarimari na gara gabuna ḡenari-ḡauato
Iesu evariḡisi-ḡenoḡoito Ioane 20:1-18
Guri gabuna ḡenari-ḡauato vetari tarimari ḡeri ḡofaḡofa guruḡana
Iesu ḡena mero ḡeri ai efoforito