^
LUKA
Luka na Vari Namona etoreato Teofilo ḡena
Ioane Babatiso ḡena ḡora ḡekiraḡi-foforiato
Iesu ḡena ḡora aneru na ekiraḡiato
Maria Elisabeta ḡenai eiaḡoto
Maria ḡena iaku marina
Ioane Babatiso emaḡurito
Sakaria ḡena mari
Iesu ḡena ḡora
Mamoe narinari tarimari ma aneru ḡesi
Iesu arana ḡevatoato
Iesu Rubu Veaḡai ḡea vaḡa-foforiato
Nasareta ḡana ma ḡeḡenoḡoito
Iesu Rubu Veaḡa nuḡanai
Ioane Babatiso eḡobatato
Ioane na Iesu ebabatisoato
Iesu tubuna ḡatana arari
Satani na Iesu eriba-ḡaniato
Iesu ḡena ḡauvei esinaiato Galileai
Nasareta tarimari na Iesu asi ḡeḡabi-raḡeato
Iesu na iauka rakavana elai-vaḡiato
Iesu na Simona ḡena taḡama evaḡa-namoato
Keve tarimari ḡutuma Iesu na evaḡa-namorito
Iesu rubu nuḡari ai eḡobatato-ḡoi
Iesu na ḡena mero ekearito
Iesu na lepera tarimana evaḡa-namoato
Iesu na rakava etuḡamaḡi-fitoḡarito
Iesu na takesi gogo tarimana arana Levi ekeaiato
Ḡaniveaḡa
Iesu tu Sabadi Verena
Ḡima boso tarimana
Iesu na tarima gabanana ruarua (12) eḡabi-hidirito
Iesu evevaḡa-ribato e keve evaḡa-namorito
Deikara beḡene iaku e deikara ḡeri ai tu rakava
Ḡevaḡa-rakavamini tarimari boḡono ura-viniri
Nuḡami ai tarimarima asi boḡono vaḡa-rakavari
Ḡau ta ḡwaḡwana
Numa ḡeragani tarimari ruarua
Roma vetari verena ḡena vetuḡunaḡi merona
Iesu na vabu ta natuna mase na evaḡa-maḡuri-ḡenoḡoiato
Iesu ma Ioane Babatiso
Iesu tu Simona, Farisea tarimana, ḡena numai
Vavine kota Iesu ḡesi ḡeiaḡoto
Barabore - Iaraḡa tarimana widi ḡueri evaroto
Kara dainai Iesu na barabore ekiraḡirito
Widi ḡueri baraborena anina
Lamefa toretorena gabuna
Iesu sinana ema tarina merori
Iesu na iavara e geta o ureure ekira-ḡoirito
Iesu na iauka rakavari na ḡeboroḡiato tarimana evaḡa-namoato
Iesu na kekeni ta ema vavine ta evaḡa-namorito
Iesu na ḡena mero gabanana ruarua (12) etuḡurito
Heroda ḡena daradara
Iesu na tarimarima daḡara imaima (5,000) eḡuburito
Petero na Iesu tu Kerisona ekiraḡito
Iesu ḡena mase ema variḡisi-ḡenoḡoi ekiraḡirito
Maḡuri guruḡari o Iesu murinai raka
Iesu vetoḡana eirauto
Iesu na iauka rakavana na eboroḡiato merona evaḡa-namoato
Iesu ḡena mase ma ekiraḡi-ḡenoḡoiato
Deikara tu barego vedaurea
Iesu aranai nuḡa-farevaḡi veiḡa boruri eveirito tarimana
Samaria tarimari kotari na Iesu asi ḡeḡabi-raḡeato
Iesu murinai beḡene raka ḡetato tarimari
Iesu na tarima gabana imaima ema gabana ruarua ma ruarua (72) etuḡurito
Asi veḡabidadama vanuḡari
Iesu na etuḡurito tarimari 72 ḡeḡenoḡoito
Iesu eiakuni
Barabore - Samaria tarimana namona
Mareta e Maria
Iesu na ḡena mero ḡuriḡuri evaḡa-ribarito
Iesu e Belsebul
Iauka rakavana ma eḡenoḡoito
Verere moḡonina
Seḡuka vetoḡana ḡevetauato
Tauḡani mamana
Iesu na Farisea tarimari ema taravatu ḡevevaḡa-riba iaḡiato-ḡoi tarimari evanerito
Ḡeḡofaḡofani tarimari boḡono nariri
Barau bitana gari-vinia
Iesu bekiraḡi-foforiani ema bekira-ḡuniḡauani
Barabore - Farefare vovoka tarimana
Asi bono tuḡamaḡi-vekwaraḡi
Farefare boḡono vaḡa-vegogo gubai
Vetuḡunaḡi tarimari namori
Dia maino, senaḡi vetavi
Aoa beraḡasini vetoḡana
Ḡemi rakava ḡerina boḡono vetuḡamaḡi-kure e boḡono raka-kure boḡo maseni ḡesi
Barabore - Figi ḡauna asi ḡwana
Iesu na Sabadi ai asi erakato vavinena evaḡa-namoato
Barabore - Mastadi ḡauna ḡutuna
Farao evaḡa-tubuani muramurana
Barau ḡena Basileia rakatoḡana
Iesu Ierusalema taḡina eveito
Iesu na Sabadi ai keve tarimana evaḡa-namoato
Barabore - Veḡaraḡo verekona
Barabore - Vereko barana
Barabore - Iesu ḡena mero tu vevaḡa-gwaḡiḡi tarimari
Barabore - Damena
Barabore - Rekwarekwa mamoena
Barabore - Rekwarekwa monina
Barabore - Rekwarekwa merona
Vetuḡunaḡi tarimana ḡena tuḡamaḡi-iobuka
Iesu ḡena guruḡa kota
Farefare e moni vovoka tarimana ema Lasaro
Vei-rakava ema rakava tuḡamaḡi-fitoḡari
Veḡabidadama
Vetuḡunaḡi tarimana ḡena ḡauvei
Iesu na lepera tarimari gabanana (10) evaḡa-namorito
Barau ḡena Basileia beiaḡomani guruḡari
Barabore - Vabu ema Kota eseḡaḡini tarimana
Farisea tarimana ema takesi gogo tarimana
Iesu na mero misiri evaḡa-namorito
Farefare vovoka tarimana
Iesu na ḡena mase ma ekiraḡi-foforiato
Iesu na mata-bubu tauna evaḡa-namoato
Iesu ema Sagaio
Barabore - Vetuḡunaḡi tarimari moni ḡenarito
Iesu ḡena rakatoḡa Ierusalemai ḡevonevone-raḡe viniato
Iesu Ierusalema taḡina eveito
Iesu na Rubu Veaḡa eiarevaiato
Ierusalema vereri na Iesu ḡena seḡuka korana ḡevedanaḡi-iaḡiato
Barabore - Tavoḡa ḡitaḡauna tarimari rakavari
Kaisara, Roma ḡeri vere, ḡena takesi moniri
Variḡisi-ḡenoḡoi guruḡari
Keriso tu Davida natuna ba Davida ḡena Vereḡauka?
Taravatu ḡevevaḡa-riba iaḡiato-ḡoi tarimari ḡeri ḡofaḡofa
Vabu ḡena boubou monina
Iesu na vau beḡea ḡorani dagarari ekiraḡirito
Ierusalema beḡe vaḡa-rakavaiani
Tarimarima Natuna ḡena iaḡoma
Barabore - Vevaḡa-riba figi ḡauna ḡenana
Boḡono venari
Iesu beḡene vaḡia dabarana ḡevetauato
Iudas na Iesu erevaiato
Ginitaḡo mamoena ḡerovina-toreato
Ḡani-vegogo veaḡana
Deikara tu barego vedaurea
Iesu na Petero ḡena vekira-ḡuniḡau ekiraḡi-toreato
Nega rakavana
Iesu eḡuriḡurito Getesemane ai
Iesu tuari tarimari na ḡeḡabi-tariato
Petero na Iesu ekira-ḡuniḡauato
Iesu ḡevaseva-vaseva iaḡiato
Iesu kanisoro tarimari ḡoirari ai
Iesu Pilato ḡoiranai
Iesu Heroda ḡoiranai
Iesu vaḡa-ruaruana Pilato ḡoiranai
Iesu ḡevaḡa-satauroato
Iesu ḡena mase
Iesu ḡeguriato
Iesu evariḡisi-ḡenoḡoito
Iesu Emausa dabaranai efoforito
Iesu tu ḡena mero ḡeri ai efoforito
Iesu Barau na eḡabi-varaḡeato guba ḡana