^
IOANE
Maḡuri guruḡana
Ioane Babatiso ḡena guruḡa-fofori
Barau ḡena ginitaḡo mamoena
Iesu ḡena mero giniguineri
Iesu na Filipo e Natanaela ekearito
Veḡaraḡo verekona Kana vanuḡanai
Iesu na Rubu Veaḡa eiarevaiato
Iesu ribana tarimarima ḡeri veiḡa
Iesu e Nikodemo
Iesu ema Ioane
Iesu tu guba na eiaḡomato
Iesu ema Samaria vavinena
Iesu ḡena mero ḡeḡenoḡoito
Samaria tarimari ḡutuma na Iesu ḡevaḡa-moḡoniato
Vere ta natuna merona Iesu na keve na evaḡa-maḡuriato
Kou ai Iesu na tarima ta evaḡa-namoato
Barau Natuna ḡena seḡuka
Iesu beḡe kiraḡi-foforiani
Iesu na daḡara imaima (5,000) eḡuburito
Iesu nanu iatanai erakato
Tarimarima na Iesu ḡevetauato
Iesu tu maḡuri ḡaniḡanina
Maḡuri vanaḡivanaḡi guruḡari
Iesu ma tarina merori ḡesi
Iesu Ierusalema ai
Mai tarima tu Keriso ba?
Nariḡau tarimari ḡetuḡurito Iesu beḡene ḡabia ḡana
Maḡuri eviniani nanuna
Tarimarima tauḡeri ḡevetavito
Iuda vereri na Iesu asi ḡevaḡa-moḡoniato
Veḡura-vanaḡi vavinena
Iesu tanobara mamana
Au baiaḡoni gabuna ḡana ḡomi tu asi boḡo iaḡoni riba
Aberahamo natuna
Diabolo natuna
Iesu ema Aberahamo
Iesu na mata-bubu tarimana evaḡa-namoato
Farisea tarimari na mo enamoto tarimana ḡevedanaḡi-iaḡiato
Farisea tarimari ḡeri mata-bubu
Mamoe narinariri tarimana
Iesu tu mamoe ḡitaḡauri tarimana namona
Iuda tarimari na Iesu ḡebaru-viniato
Lasaro ḡena mase
Iesu tu maḡuri korana
Iesu etaḡito
Iesu na Lasaro mase na evaḡa-variḡisi ḡenoḡoiato
Iesu vaḡivaḡina dabarana ḡevetauato
Maria na Iesu ediḡaiato Betania ai
Rubu Veaḡa vereri baregori na Lasaro beḡene vaḡia ḡetato
Iesu ḡena rakatoḡa Ierusalemai ḡevonevone-raḡe viniato
Grik tarimari kotari na Iesu ḡevetauato
Iesu ḡena mase eguruḡa-iaḡiato
Iuda tarimari na Iesu roḡo asi ḡevaḡa-moḡoniato-ḡoi
Iesu ḡena guruḡa na tarimarima bekota-vinirini
Iesu na ḡena mero kwakuri eḡuriḡirito
Iesu ḡena mase ekiraḡi-foforiato
Iesu Iudas Isakariota na berevaiani ekiraḡiato
Iesu Petero na bekira-ḡuniḡauani ekiraḡiato
Iesu tu dabara
Iesu na Iauka Veaḡa ekiraḡi-toreato
Vine ema legana
Tanobara tarimari na Iesu ḡena mero ḡeiau-rakava vinirito
Iauka Veaḡa ḡena ḡauvei
“Ḡemi nuḡa-midigumidigu tu iaku verere ai beḡe iaḡoni”
Iesu na tanobara ḡena seḡuka evaḡa-ketoato
Iesu ḡena ḡuriḡuri
Iesu ḡena mero ḡeri eḡauḡauto
Iesu eḡuriḡurito veḡabidadama tarimari mabarari ḡeri
Iesu tuari tarimari na ḡeḡabiato
Iesu Anas ḡenai ḡeḡori-iaḡoato
Petero na Iesu ekira-ḡuniḡauato
Rubu Veaḡa verena baregona na Iesu edanaḡiato
Petero na Iesu ma ekira-ḡuniḡau ḡenoḡoiato
Iesu Pilato ḡoiranai
Iesu bene mase guruḡana
Iesu ḡevaḡa-satauroato
Iesu ḡena mase
Soldia ta na Iesu sebina egwanuato
Iesu ḡeguriato
Gara kouḡana tu korina
Iesu tu Maria, Magadala vavinena, ḡenai efoforito
Iesu ḡena mero ḡeri ai efoforito
Iesu Tomasi ḡenai efoforito
Mai buka Ioane na etoreato anina tu kara
Iesu mero imaima ruarua (7) ḡeri ai efoforito
Iesu na Petero elaunaḡiato
Iesu ma ḡena mero ta