^
2 TIMOTEO
Paulo ḡena vevaḡa-namo e vevaḡa-kokore guruḡari
Keriso Iesu ḡena vetari tarimana moḡonina
Ḡauvei tarimana namona
Ḡaro magori ai
Vevaḡa-naḡi magori
Veḡabituḡu guruḡari
Vevaḡa-namo dokona