^
Roma
Paulo Ena Iuhubeau Akana Pouna Ehinana.
Paulo Enuatae Keao Roma.
Tirama Ena Opuere Maearima Herekiai.
Maearima Aka Ki'a Obokia Haeai Haeai Tibabai.
Tirama Ena Bakai Berona.
Iuda Haukia Teraonana Rauhubu Kebarainakia.
Tirama Ikupaiana Keibatoha.
Hau Ha A'i Ebero Ki'a Baha.
Maearima Kea'ikakauma Hauna Berona Katehinana.
A'ikakauma ai Aberahamo Bero Hauna.
Kaha'ikakauma Hanona Tirama Ena 'Abi'uai Kaha'ina.
Beroka Ehinana Paunai Kahaonamo.
Adamu 'Eunai 'Ari Emai Ia Keriso 'Eunai Mauri Emai.
Ki'a 'Eunai Kaha'ari Ia Keriso 'Eunai Kahamauri.
Bero Tohana Ta'arana Kaha'i.
Keriso Rauhubu ai Erubunaka.
Ki'a Ehore Eba'arinaka.
Ki'a Eka Mauri Nipoki aina.
Keriso Eka Ki'a Ea'i Obo Ia Auba Robe Ebenaka.
Auba Robe Eaoainaka Tirama Nahunai Haeao.
Wairai Kupa Aiaranai Nuabi Aonai Kahamiaho.
Taba Ha Tirama Ena Raona'au Herenai A'i Kea'iparenaka.
Tirama Isaraela Haukia Etina'anakia.
Tirama Ena Opuere Mai Aoko'o.
Rama Haeai Haukia Tea'ikakauma Ia Isaraela Haukia A'i Tea'ikakauma.
Isaraela Tirama Ena Aka A'i Teiha Tinana.
Isaraela Haukia Pou Namona A'i Tea'itaeana.
Tirama Isaraela Eaoko'o ainakia.
Tirama Ena Bamauri Rama Haeai Haukia Tea'ina.
Tirama Ena Aoko'o Maearima Ikoikiai Ahakiai.
Tirama Atana Kahabanamona.
Eka Kuti Hoana Tohana.
Tirama Ena Ibeni Ebeni'o Hauna Akana Kobabaina.
Aoka Tohanai Uaho'abaka Kaharaona'au aina.
Aika Kabamani Ena Hiabu Ba'anai Kahamiaho.
'Abami 'Arikia Kato'ari Toha.
Ea Taearanai Kahaka'a.
Uaho'abami Puma A'i Katobena.
Uaho'abami A'i Katoba'ehona.
Kipoka A'i Kahabaonamonaka 'Abaka Kahabarainakia.
Pouna Namona Rama Haeai Haukia Herekiai Abomo Teihobo.
Paulo Rama Haeai Haukia Ekia Aka Haunai Eao.
Paulo Eraonana Keao Roma.
Paulo Ena Banamo 'Abikia.
Baraona 'Ini 'Abina Orena Ebenakia.
A'ikakauma Haukia Baika Ekia Banamo 'Abikia.
Tirama Kahabanamona.