^
Ibawaira Tinana
Puka Pouna Ihinana 'Abina.
Ioane Marere Ererena Tirama Ena Marea 'Abaihau Hamomo Herekiai.
Ioane Keriso Eihana.
Marere Keao Epeso ai.
Marere Keao Semurana ai.
Marere Keao Peregamo ai.
Marere Keao Tuatira ai.
Marere Keao Sadi ai.
Marere Keao Piladelpia ai.
Marere Keao Laodikea ai.
Tirama Ṯekuti aina Kupai.
Ioane Puka Iouna Ha Eihana Mai Ikaiabu Hoana.
Ioane Mamoe Nahu Eihana.
Ikoikiai Tirama Mai Mamoe Nahu Tekuti ainakia.
Mamoe Nahu Puka Ikaiabu Hoakia 'Abaihau Ea'i Obonakia.
Tirama Ena Ta'ara'i Haukia 144,000 Paukia Ahakiai Mani'a Tea'ina.
Maearima To'una Rarina 'Akina Mai Ekia Habuni Porekia Tirama Tekuti aina.
Puka Ikaiabu Hoana Iba'abaihau Hamomona Ea'i Obona. Aneru Ha Mai Gold Urona.
Aneru Bani Ekia Pihi Teubaina.
Aneru Ibaimana Ena Pihi Eubaina.
Aneru Iba'abaihauna Ena Pihi Eubaina.
Aneru Ha Mai Puka Iouna Papana Ha.
Ioane Puka Iouna Papana Eana.
Pou Hina Haukia Rua.
Aneru Iba'abaihau Hamomona Ena Pihi Eubaina.
Babi'e Ha Mai Mahi Ha Atana Dragona.
Aiahu Mahikia Rua Tekara'au.
Mamoe Nahu Ena Maearima Hui Mahamahana Tea'ina.
Aneru Aihau Bakai Ranina Pouna Tehinana.
Hanopaka Ena Ariari Ranina Ekara'au.
Aneru 'Abaihau Hamomo Ia'i Ki'akia Tabakia Orekia 'Abaihau Hamomo Tea'inakia.
Tirama Ena Opuere Puoukia 'Abaihau Hamomo Tebakiki Oioinakia.
Rea Babi'ena Apa'uana Ena Puma Kehoaina.
Babulonia Aiara Apa'uana Aba E'eho.
Kupa 'Ubinai Teio, Haleluia!
Mamoe Nahu Ena Hawainibe Tatuna.
Hoti Porena Ahanai Emia'au Hauna.
Keriso Kipokia Kateobia Ihau Taha Hamona.
Satani Iruba 'Obunai Tekapo Uhuna.
Obia Imia'auna Apa'uana Porenai Emia'au Hauna Ena Bakai.
Kupa Mahamahana Mai Hanopaka Mahamahana.
Ierusalema Mahamahana.
Mauri Beina Atena.
Iesu Aba Kemai.