^
Mareko
Ba'uere Robe Hauna Ioane Eiroro.
Iesu E'uere Robe Mai Satani Ehobona.
Iesu Ba'eha Haukia Bani Eaparinakia.
Iesu Hau Ha Aonai Auba Ki'a Obona Eu'u Ahina.
Iesu Maearima Bo'ona Ebanamonakia.
Iesu Galileai Eiroro.
Iesu Morumoru Hauna Ebanamona.
Iesu Mero Hauna Ebamikirina.
Iesu Lebi Eaparina.
Anirobe Bakai bakaina.
Beraura Robe Obiana.
Hau Ha Imana Ekobekobe.
Mako Iesu Murinai Teao.
Iesu Iuhubeau Haukia Harau Haea Rua Etina'anakia.
Iesu Mai Belesebulo.
Iesu Hinana Mai Hatina.
'Abi Ibabataina Batobato Hauna.
Iesu 'Abi Ibabataiai E'abi Ena Poki.
'Abi Ibabataina Anina.
Ramepa Ihao 'Auna 'Ekanai Kehao 'Auna.
'Abi Ibabataina Uho E'omu.
'Abi Ibabataina Tuaba Uhona.
Iesu Baura Mai Roio Eba'omatanakia.
Iesu Hau Ha Aonai Auba Ki'a Obokia Eu'u Ahinakia.
Iairo Nahuna Uahona, Mai Iesu Ena Habuni Ea'i 'Apuana Babi'ena.
Iesu Nasaretai Tebaki'ana.
Iesu I'abana Haukia Harau Haea Rua Euhu Ahinakia.
Ba'uere Robe Hauna Ioane Ena 'Ari.
Iesu Taha Ima (5,000) Ebanianinakia.
Iesu Bei Kapenai Eka'a.
Iesu Genesaretai Inawa Haukia Ebanamonakia.
Kupukia Ekia Ba'iobi.
Maearima Niba'opuna Tabana.
Surofenise Babi'ena Ena A'ikakauma.
Iesu Haia Po'o Mai Maea 'Orare Hauna Ebanamona.
Iesu Taha Bani (4,000) Ebanianinakia.
Parisea Haukia Tenuatae Hoa Ha Kateihana.
Parisea Haukia Mai Heroda Ekia Bakupu Muramurana.
Iesu Bedesaidai Maha Ki'a Hauna Mahana Ebanamonakia.
Petero Iesu Ehina Pouna Keriso.
Iesu Kehaiara Mai Ke'ari 'Abikia Ehina.
Iesu Ihana Ebahaeaina.
Iesu Miori Ha Aonai Auba Ki'a Obona Hauna Ebamaurina.
Iesu Ena 'Ari Pouna Ehina Muena.
Tai keapa'ua?
A'i Ni'oatanaka Hauna Aika 'Abaka.
Baihobo Kebabaina Hauna Herenai Keki'a Wairai.
Ha Atawana A'i Kebakarahina.
Iesu Miori Papakia Ebanamonakia.
Kepu hauna.
Kepu haukia Kupa Katetoto Hanona Kepahihi.
Iesu Ibaihaunai Ena 'Ari Pouna Ehinana.
Iakobo Mai Ioane Ekia Nuatae Ha Iesu Herenai.
Iesu Batimeo Mahana Ebanamonakia.
Iesu Ierusalemai Ekatoto Obia 'Arana 'Abana.
Iesu Suke Matiuna Ena.
Iesu Marea Robe ai Etoto.
Suke Matiuna Aba Epaea.
Iesu Ena Hiabu Tebakai bakai Aina.
'Abi Ibabataina Haharua I'imana Haukia.
Takiti Baibeni Bakai bakaina.
Hawainibe Bakai bakaina Weiana 'Ariai Mikiri Mue Murinai Hauna.
Rauhubu Apa'uana Tohana.
Keriso Ebakai bakai Ainakia.
Rauhubu Poki Haukia Kate'ima 'ima Harainakia.
Wapu Ena Baibeni.
Iesu Marea Robe Kerabu Ta'ina Pouna Ehinana.
Kate'oinimi Mai Kateba haiaranimi.
Orenai Rani Ki'a Obona Tohana.
Au Maearima Nahuna kamai.
Kuropou Kahaihana.
Tai Ha A'i E'iobina Rani Tabanai.
Iesu Kateahu 'arina Taearana Tetabuna.
Babi'e Ha Iesu 'Aranai Tehoro Eheina.
Iuda Kehinahina Eao.
Iesu I'abana Haukia Kipokia Ekia Kabanai Tatuna Teaniani.
Obiapaka Ena Anito'u.
Iesu Petero Kehinana 'Abina Ehina 'Uaina.
Iesu Getesemane ai Ebahuba'ari.
Iesu Tea'i 'Inina.
Iesu Iuda Ekia Obia Haukia Wairakiai Ekoroti.
Petero Iesu Ebuniai aina.
Iesu Pilato Wairanai.
Pilato E'abi Iesu Kateahu 'Arina.
Huari Haukia Iesu Tebapo'ona.
Iesu Matiu Ibiriropo 'Ubinai Tekoko 'Auna.
Iesu Ena 'Ari.
Iesu Tehorena.
Iesu 'Ariai Emikiri Mue.
Iesu Maria Magadala Herenai Mai Hau Rua Herekiai Ewaira Tina.
Iesu Harau Haea Hamomo Herekiai Ewaira Tina.
Iesu Ea'i Taeana Kupa Eao.