^
Mataio
Iesu Keriso Ena Rama Kupu Torina.
Iesu Keriso Ena Rama.
Aotipa Haukia Taetana Tainai Temai.
Iesu Te'uru aina Aikupito Teao.
Aikupitoai Temue aina Nasareta Teao.
Ba'uere robe Hauna Ioane Eiroro.
Ioane Iesu Eba'uere Robena.
Tiaporo Ehore Iesu Ehobona.
Iesu Ena Aka Ea'i Ramana Galileai.
Iesu Ba'eha Haukia Bani Eaparinakia.
Iesu Eiroro mai Inawa Ebanamonakia.
Iroro Oeo 'Ubinai Hauna.
Hanopaka Kikimaruna mai Hanopaka Eana.
Iesu Mose Ena Rauhubu 'Abikia Kebatohanakia.
Uaho'abami Kipokia Kato'abi Oioi.
A'i Konabau Ki'a.
Atawana A'i Kebakarahina.
'Abi'uai Pahihina A'i Katobabaina.
Ki'a 'Arana A'i Kobamuena.
'Ou Haukia Katoraona'au ainakia.
Maearima Ibaraikia Hoahoana.
Bahuba'ari Hoana.
Bahuba'ari Obiapaka Eba'iobinaka Hauna.
Ani Robe Hoahoana.
Kepu Kupai Katoro'anakia.
Hauani Ena Ramepa.
Poki Haukia Rua Ta'arakia A'i Koa'i.
Aomi A'i Katearo'ari.
Beho 'Ekanai A'i Katohorotinakia.
Katonoi, Katotabuna, Katoharahara.
Pa'abi 'Omo'omona Aonai Katokatoto.
Matiu Hanona Buanai Kaha'iobina.
Au Wai A'i A'iobinimi.
Itu Ibakorotikia Taearakia Rua.
Iesu Morumoru Hauna Ebanamona.
Roma Huari Poki Hauna Ena A'ikakauma Hoana.
Iesu Petero Rawana Babi'ena Ena Inawai Ebanamona.
Iesu Ehore Inawa Haeai Haeai Ebanamonakia.
Iesu I'abana Haukiai Kateao.
Iesu Rani Mai Roio Eba'omatanakia.
Iesu Hau Rua Aokiai Auba Ki'a Obokia Eu'u Ahinakia.
Iesu Mero Hauna Ha Ebanamona.
Iesu Mataio Eaparina.
Ani Robe 'Abina.
Uaho E'ari Hauna Ha, Mai Inawa Babi'ena Ha.
Iesu Mahakia Teki'a Haukia Rua Mai Maeana Eki'a Hauna Ha Ebanamonakia.
Iesu To'u Haukia Eaoko'o ainakia.
Iesu Iuhubeau Haukia Harau Haea Rua Etina'anakia.
I'abana Haukia Harau Haea Rua Euhu Ahinakia.
Bai'oata Katemai.
Kahata'u aina Hauna.
Iesu Ihina Pouna Hoana.
Kareba Amaiaina Hanopakai.
'Ara Namona Kebenakia.
Iesu Ba'uere Robe Hauna Ioane Robana Eahuna.
A'i Teraona Kabe Aiarakia Herekiai Keki'a Wairai.
Tomai Here'uai Katoarai.
Beraura Robe Obiana.
Iesu Ehore Ima Kobekobe Hauna Imana Ebanamona.
Tirama Etina'ana Hauna.
Iesu Mai Belesebulo.
Matiu Hanona Buabuakiai Kaha'iobinakia.
Tenuatae Hiabu Hoana Kateihana.
Auba Ki'a Obona Emue.
Iesu Hinana Mai Uaho'abana.
'Abi Ibabatai Hau Ha Uho Ebatonakia.
'Abi Ibabatai Pokina.
'Abi Ibabatai Anina.
'Abi Ibabatai Witi Mai Awa.
'Abi Ibabatai Tuaba Uhona.
'Abi Ibabatai Bakupu Muramurana.
'Abi Ibabatai Ekia Aka.
Witi Mai Awa 'Abi Ibabataina Anina.
Tirama Ena Obia Aiarana 'Abina Ibabataikia Aihau.
Kepu Mahamahakia Mai 'Ai'aikia.
Iesu Ena Aiara Haukia Tebaki'ana.
Ba'uere Robe Hauna Ioane Ena 'Ari.
Iesu Maearima Taha Ima Ebanianinakia.
Iesu Bei Kapenai Eka'a.
Iesu Genesaretai Inawa Haukia Ebamaurinakia.
Maearima Ekia Rauhubukia Mo Tiba'iobinakia.
'Abi Maearima Niba'opuna.
Kanana Babi'ena Ena A'ikakauma.
Iesu Inawa Haeai Haeai Ebamaurinakia.
Iesu Maearima Taha Bani Ebanianinakia.
Parisea Haukia Tenuatae Hoa Ha Kateihana.
Parisea Ekia Bakupu Muramurana.
Petero Iesu Ehina Pouna Keriso.
Iesu Kehaiara Mai Ke'ari 'Abikia Ehinana.
Iesu Ihana Ehaeai.
Iesu Miori Ha Aonai Auba Ki'a Obona Eu'u Ahina.
Iesu Ena 'Ari Pouna Ehina Muena.
Iesu Petero Ohi Marea Monina Tebaibeni.
Tai Keapa'ua?
Baihobo Kebabaina Hauna Herenai Keki'a Wairai.
'Abi Ibabataina Mamoe E'akauma.
Uaho'abamu Heremuai Beho Ebabaina Hauna Kobaberona.
Ibiri 'Ini, Mai Irubu Ta'i.
'Abi Ibabataina Ta'ara'i Hauna Ena Ki'a A'i Ehinahao.
Hau Ha Atawana Kebakarahina.
Iesu Miori Papakia Ebanamonakia.
Iesu Kepu Hauna 'Aru'aruna Ohi Te'abi'abi.
Kepu Haukia Kupa Katekatoto Hanona Kepahihi.
'Abi Ibabataina Aka Haukia Bine Haharuanai.
Iesu Rani Ibaihauna Ena 'Ari Pouna Ehinana.
Babi'e Nahuna Paukiai Iesu Enoina.
Iesu Maha Ki'a Haukia Rua Mahakia Ebanamonakia.
Iesu Ierusalema ai Ekatoto Obia 'Arana 'Abana.
Iesu Marea Robeai Kawakawa Haukia Eu'u Ahinakia.
Iesu Matiu Eururuaina.
Iesu Ena Hiabu Tebakaibakai aina.
Ori Ibabataina Miori Rua.
Ori Ibabataina Haharua I'imana Haukia Ki'a Obokia.
Ori Ibabataina Hawainibe Mahamaha Tatuna.
Takiti Bakaibakaina.
'Ariai Mikiri Mue Bakaibakaina.
Rauhubu Apa'uana Tohana.
Iesu Parisea Haukia Ebakaibakai ainakia.
Rauhubu Poki Haukia Kate'ima'ima Harainakia.
Iesu Parisea Ekia Bai'oi Hoakia Paukiai Erikenakia.
Iesu Parisea Ekia Puma Ehina 'Uaina.
Iesu Ierusalema Ehaiaina.
Iesu Marea Robe Kerabutaina Pouna Ehinana.
Iesu E'abi, Haiara Bo'ona Katerama.
Rani Ki'a Obona Tohana.
Au Maearima Nahuna Kamai.
Kuropouai 'Iobi Kaha'ina.
Tai Ha A'i E'iobina Rani Tabanai.
Ta'ara'i Hauna Namona Mai Ta'ara'i Hauna Bai'oina.
Ori Ibabataina Uaho Harau Haea.
'Abi Ibabataina Ta'ara'i Haukia Aihau Moni Te'ima.
Bakai Apa'uana Orena 'Akina.
Iesu Iahu'arina Taearana Tetabuna.
Babi'e Ha Tehoroai Iesu 'Arana Eheina.
Iuda Eao Kehinahina.
Iesu Kabanai Anianina I'abana Haukia Kipokia Teani.
Obiapaka Ena Ani To'u.
Iesu Ehina 'Uaina Petero Ia Kebuniaina.
Iesu Getesemaneai Ebahuba'ari.
Iesu Tea'i 'Inina.
Iesu Bakai 'Ekanai Ekoroti.
Petero Iesu Ebuniai Aina.
Iesu Teaoaina Pilato Wairanai.
Iuda Ena 'Ari.
Pilato Iesu Ebakaina.
Pilato E'abi Iesu Kateahu'arina.
Huari Haukia Iesu Tebapo'ona.
Iesu Matiu Ibiriropo 'Ubinai Tekoko'auna.
Iesu Ena 'Ari.
Iesu Tehorena.
Huari Haukia 'Ariahana Te'imana.
Iesu 'Ariai Emikiri Mue.
'Ariahana Te'imana Haukia Ekia 'Abi.
Iesu I'abana Haukia Herekiai Ewaira Tina Aka Ebenakia.