^
Iakobo
Banamo 'Abina.
A'ikakauma Mai Aobero.
Uraru Hauna Mai Obia Hauna.
Baihobo 'Abikia.
Aia O'o Mai Aka Babai.
Maearima Ikoikiai A'itaeana Hoana Ihobona Kahababaina Herekiai.
A'ikakauma Mai Akana Hauna Enamo.
Eka 'Abi Kaha'ima Harainakia.
Aobero Tirama Herenai Emai Hauna.
Hanopaka Ihatia'ana Hanona Tirama I'oatana.
Uaho'abaka A'i Kaha'uahinakia.
Mara 'Euna A'i Kahapa.
Obia Haukia Iba'iobikia 'Abina.
Kahabakiro Mai Kahabahuba'ari.