^
Heberu
Tirama Ena 'Abi Nahuna Pinanai Ehina benaka.
Tirama Nahuna Hanona Aneru Etara Haonakia.
Bamauri Hanona Taba Apa'uana.
Iesu Ke'uai ainaka Bamauri Aonai.
Iesu Maearima ai Eao Kebarainaka.
Iesu Hanona Mose Etara Haona.
Tirama Ena Maearima Ekia Arai 'Ekana.
Aika Kahatabura Arai 'Ekana Kahakatoto.
Iesu Hanona Robe Haukia 'Arakiai Hauna Apa'uana.
Iesu Hanona Eka Bamauri Pokinai Eao.
A'i Kahamiaho Oho Miori Papakia 'Abana.
Kahabakiro Kahabai'ima Tirama 'Eunai.
Kaha'ikakauma Tirama Ena 'Abi'uai Paunai.
Melkisedek Obia 'Arana Mai Robe Hauna Apa'uana.
Iesu Ihobona Melkisedek.
Iesu Hanona Eka Robe Hauna Apa'uana Kupai.
'Abi'uai Apa'uana Mahamahana Hanona 'Ai'aina Etara Haona.
'Abi'uai Apa'uana 'Ai'aina.
'Abi'uai Apa'uana Mahamahana.
Keriso Aruarunai 'Abi'uai Apa'uana Mahamahana Ebatohana.
Keriso Hauanina Rani Hamona Ikoinai Paunai Ebaibeni.
Aika Kaha'ikakauma Tohana Tirama Herenai Kahaeao.
Tirama Nahuna A'i Kahakamuri aina.
A'ikakauma Hanona Taba?
Abela, Enoka, Mai Noa Ekia A'ikakauma.
Aberahamo Mai Sara Ekia A'ikakauma.
Isako, Iakobo, Mai Iosepa Ekia A'ikakauma.
Mose Ena A'ikakauma.
Isaraela Haukia Bo'ona Tirama Tea'ikakaumana.
Iesu Kahaihana Mai Kaha'ikakauma.
Tirama Puma Kebenaka Hanona Kahabero.
Aika Aba Hakara'au Kupa Ierusalemana.
Kaha'ima 'ima Harainaka.
'Abaka Ha Ha Kaharaona'auai To'onaka.
Banamo 'Abina Orena.