^
Galatia
Banamo 'Abina.
Keriso Pouna Namona Ikupaianamo.
Iuhubeau Hauna Paulo Kipona Kikipana.
Paulo Mai 'Abana Kipokia Ekia Aka Haeamo.
Paulo Antioka ai Petero Ebatana.
Bamauri Hanona A'ikakaumai Nimai.
Bamauri Hanona Rauhubu ai A'i Nimai.
Rauhubu Mai 'Abi'uai.
Rauhubu Eaoainaka Keriso Herena.
A'ikakauma Keaoainaka Tirama Nahunai Kahaeao.
Aika Tirama Nahuna.
Paulo Aona Earo'ari Galatia Haukia Herekiai.
'Abi Ibabatai Ihobona Hagara Mai Sara 'Abakia.
Keriso Erubunaka.
Auba Robe Buabuana Mai Hauani Ena Hoahoakia.
Emi Puma Katobua Haeahaea.
Banamo 'Abina Orena Mai Bahuba'ari.