^
Kolose
Banamo 'Abina.
Paulo Ena Bahuba'ari Kolose Haukia Paukiai.
Keriso Ena Mauri Mai Ena Aka.
Paulo Eaka 'ari Tirama Ena Marea Haukia Paunai.
Kaha'ikakauma Tabura Bai'oi Kahaba'orona.
Keriso Haunai Kotau To'o Hanona Mauri Tohana Koa'ina.
Aika Hanona Keriso Kipokia Aba Ha'ari.
Keriso Kipokia Aba Hamikiri Mue.
Aika Hanona Aba Maearima Mahamahaka.
'Abaka Kaha'i Turinakia.
Bairobe Rama Hamona Aonai.
Ta'ara'i Hauna Mai Poki Hauna.
Aoka Kebero Kahabahuba'ari To'ona.
Paulo Tukiko Mai Onesimo Euhunakia.
Banamo 'Abina Orena.