^
2 Korinto
Banamo 'Abina.
Tirama Hanona Ao Bakiro Ikoinai Pokina.
Paulo Ena Raona Eba'oruna Hauna Ebahaeaina.
Heremiai Beho Tebabai Haukia Ekia Beho Katohina Hao.
Paulo Ena Nuatae Tito Keihana.
Aika Hanona Timi Namona Keriso Herenai Nimai.
'Abi'uai Mahamahana Ena Aka Haukia.
Kepu Namona Puou Aonai 'Abana.
A'ikakauma Taearanai Nahamauri.
Baibua Akana Kahababaina.
Tirama Ena Aka Haukia Hanona Atetua Aokiai Katebapahihi.
Aika Hanona Mauri Tiramana Ena Marea Robena.
Paulo Ena Aonamo Korinto A'ikakauma Haukia Paukiai.
Makedonia A'ikakauma Haukia Mai Aonamokia Beruberu Tebaibeni.
Paulo Aka Haukia Tito Mai 'Abana Ohi Euhunakia Teao Korinto.
Baibeni Akana Katobabaina Tirama Ena Maearima Ibaraikia.
Paulo Ena Aka Neuhoreaina.
Paulo Mai Iuhubeau Haukia Bai'oikia.
Paulo Ena Hauhaiara Iuhubeau Akana Aonai.
Paulo Ena Mahabanai.
Paulo Hauaninai Haiara Ha Emiaho A'i Keapa.
Paulo Ena Aoaro'ari Korinto Haukia Herekiai.
Paulo Ehina benakia A'ikakauma Aonai Katemiaho.
'Abi Orena.