^
1 Timoteo
Banamo 'Abina.
Ba'iobi Haukia Bai'oikia Herekiai Kate'ima 'ima Harainakia.
Paulo Namo 'Abina Keriso Ebena.
Paulo Timoteo Ebahi ahina Ketabura.
Maearima Ikoikiai Paukiai Kahabahuba'ari.
Babi'e Ekia Hoahoa Namokia Katebabai.
Iha'ini Haukia Ekia Mauri Marea Robe Aonai.
Baraibarai Haukia Ekia Mauri Marea Robe Aonai.
Eka Kuti Taearana.
Ba'iobi Haukia Bai'oikia A'i Teme'oinimi.
Keriso Iesu Ena Aka Haumu Namomuai Koao.
Marea Robe Maearimakia Hanona Rama Hamona 'Abana.
Wapu Babi'ekia Tohakia Kateiha Harainakia.
Tirama Ena Aka Tihauaro ainakia Haukia Katomariki ainakia.
Kipomu Ko'ima'ima Haraini'o.
Ta'ara'i Hauna Ena Poki Kemariki aina.
Moni Kaharaona Ki'a Bahana Hanona Kaha'eho.
A'ikakaumai Huari Namona Kobabaina.
Kohu Herekia Tebo'o Haukia Marea Aonai.