^
Kyaiqa Varora
Iesusiva nyaamwuni vura
Mpovanto Iutaasira kyaiqa varaarive tita nrutu vatora
Kotira mwanraquravanto tumu nto iherara
Pitaava mwihua qua timwa nyunra
Iesusira nraaqiaranramwu kuaaqi varura
Vaisi kyuqu ntanrenra vura kyuqema kyora
Pitaava Kotira nraamwuqi variqaro mwakyaakya timwa nyunra
Pitaakya Ionikya karavuqi kyora
Iesusira nraaqiaranramwu Kotirara aakyara nte varura
Mwihua kuaaqi varura
Ananaiaasikya Sapairaakya qua
Nronra kyaiqa varorara tura
Iesusira nraaqiaranramwu uaqiama nyatorara tura
Kyaahaqa hi vaisihua 7 nramwu mwatama tora
Sitiveninra karavuqama kyora
Sitiveniva nkyiari timwa nyu quara
Oriqotaita Sitiveninra ntuqutu kyora
Soruva Iesusira nraaqiara ru taiqa kyarero uti varura
Sameriaani Iesusira qua uro timwa nyunra
Piripiva uro Itiopia nronra vaisi mpo timwa mwu quara
Soruva Iesusira nraaqiaraqama vu quara
Soruva Ntamaasikaasiqi Kotira qua timwa nyunra
Soruva Ierusaremini vura
Pitaava mpo mwatukya mpo mwatukya vura
Pitaakya Koniriaasikya
Pitaava mwihua qua timwa nyunra
Mpo mwatanaahua Kotira mwanraqura varora
Pitaava uto ntantero Ierusaremini vura
Iesusira nraaqiaranramwuvanto mpo mwata mpo mwatani vura
Herotiva Iesusira nraaqiara uaqiama nyatora
Pitaara huvantu kyora
Herotiva qutu vura
Vanavaasiravata Soruravata nyianrani sitovata vura
Mpo mwata Saiparaasini vura
Mwata mpo Pisintiaani vura
Porukya Vanavaasikya Aikoniaamini varura
Risitaraanivata Ntepinivata varura
Oriqo Porura aavata ntuqutu kyora
Mwitanahua uro ntanteta Antiokini nrunra
Porukya Vanavaasikya Ierusaremini vura
Mpo mwatanaahuani qara vara kyora
Porukya Vanavaasikyatana inronra hita ntainra vura
Porukya Sairaasikya Timotiravata viteta vura
Poruva ruvaata taqora
Piripaini vura
Porukya Sairaasikya karavu rupa kyora
Tesaronaikaani vura
Mperiaani vurama
Poruva Atenini varura
Poruva Korintini vura
Poruva nrumu ntantero Antiokini vura
Aporosiva Epasaasiqivata Korintiqivata kyaiqa varora
Poruva Epesaasini varura
Sivaara mwaaqunramwu
Epesaasiqi Porura qua kyaara nronraqama kyeta inronra hura
Masentoniaanivata Kirikinivata vura
Poruva Toroaasini variqaro Iutikaasira vara sivuma kyora
Poruva mwatukya mpo Mairitaasini vura
Poruva Epesaasiqinaa nronra vaisinramwu ekyaara qua timwa nyunra
Poruva Ierusaremini vura
Poruva Iemisira uro taqora
Kotira nraamwuqitai Porura ntavaaqavu kyora
Poruva naiqaatai vaitutu hiqaro qua tura
Poruva nai Iesusira nraaqiaraqama vurara tura
Kotiva Porurara mpo mwatanaahua ni qua timwa nyiante tura
Porura vitaqita uro Kaanasori suqaa kyora
Iutaavanto Porura ru kyerara tura
Porura Pirikisiva hunani titora
Iutaa vaisi nronranramwuvanto Poruraqaa qua vatora
Poruva naiqaatairo vaitutu hiqaro qua tura
Pirikisiva Porura nraanronra
Poruva vunyaa vaisi nronravanto Romini varuva ni qua riaarive tura
Pesitaasiva Akiripaaravata Porurara timwa mwunra
Poruva Akiripaasira vuqaa nai vaitutu hiqaro qua tura
Poruva nai Iesusira nraaqiaraqama vurara tura
Poruva nai kyaiqa varorara Akiripaara timwa mwunra
Poruva Rominianra sipiqi vura
Toqa vativanto utuvaro kyaareravanto humwunra nte varura
Sipivanto ntuvuraa vura
Poruva kyaarera utaqaa vahu mwatara Morotaaqa varura
Poruva Romini uro ntora
Poruva Romini uro ntero mwini varura