^
2 Timoti
Tire hia Karaisira quara kyauruare tura
Ntaqi vari vaisira kyuqera votima kyera variqira quante tura
Kotira kyaiqa kepukyaqama kyera varaqira quante tura
Poruva ekyaara entanramwuanra tura
Poruva Timotirara Kotira qua kepukyaqama kye tutaante tura
Kepukyaqama kyera Karaisira qua timwaqira quante tura
Nte qutuani entava qaumatoma vaiho tura
Poruva ekyaara qua tura
Qua mwanteqaro ekyaara qua tura