^
2 Tesaronaika
Karaisiva uro ntantero tumu variqaro ko qianinranra tura
Anoma kyero Kotira qua nteqa kyero qora kyaiqa uti varianikurara tura
Kotiva nkyi nai kyaama torara tura
Poruva nkye tiriaravata rieqata Kotirara aakyara ntaate tura
Haunri nkyiqitai mpo ihua qumina variqata hia kyaiqa varevorave, tura
Ekyaara qua tura