^
2 Korinti
Poruva Kotirara kyuqeve timwa kyero qamwata mwatora
Poruva hia Korintini vurara ntapihi kyero timwa nyunra
Vaisi mpovanto uaqia hi kyaiqara utu kyora mwi quara taiqa kye taunru kyaate tura
Poruva hia Taitaasira puaama kyorara airi nraato tura
Iesusiva nraatarairara tita, tirevata qioma nraataraananrave tura
Tire Kotiva qaraakya qua timwa taira nraakye qora timwa nyi varurahuave tura
Poruva nkyiariara tire ntapihi kye Karaisira mwakyaakya nraakye qora timwa nyi varurahuave tura
Tire tave votima kyeta varuraro tiriqaatairo Kotiva nai qua qovarama kye varira
Tiri mwamwantara tiqaro haraara nraamwu quaahaqa vahirave tura
Nraakye qoravanto Kotiravata kuaaqi variate tu quara
Tire nkyi kyaahaqa hirera airi muaanra varaqi vi varunanrave tura
Iesusirara hia qutaave tihua varivata nkye hia mwihua kyapata kuaaqi taaqau vi variqi quate tura
Nkyiara ni mutukyaqitairo kyakya ihana varurave tura
Nkyeta sata sakyaa kyaahaqa hirera hivaro nkyi mwutukyaqitairo qihaakya hirata kyaahaqa hiata
Korintinianra vaisi mponramwu sitovata vura
Mwutukya qihaakyama kye munima nyi okyarara tura
Api qua ti varu vaisihua Poruva nkyiari timwa nyu quara
Unra qua mwaanra tihua qua riemwaqi vivorave tura
Poruva nronraqama viro Kotira kyaiqa vare varuvata mwia qoraqamaqita vurara tura
Kotiva Porura nraamwuto inraikyarara tura
Viaruaava rintema kyero Porura ri varurara tura
Poruva Korintiqinaahuara nronraqama kyero riora
Poruva qua taiqa kyarera hiro tiqaro, Rauriqata variate, tura
Qua mwanteqaro tura