^
1 Timoti
Unra qua mwaanra timwa nyi varu vaisihuara tura
Kotiva Porurara po tiro kyuqema mwatorara tura
Poruva Timotirara nkye ntuvaantuama vita variqata mwataama kye Kotira nrutu tuaaheraate tura
Poruva nraakye mwunruqa qutaa mwunruqanra tura
Kotira nraakye qoraqaa ntaqikyi vaisihuara tura
Iesusira nraakye qoraqi kyaiqa vare vaisihuara tura
Kotira qua nronraqama kyero vahi quarama
Poruva unra qua mwaanra tu vaisihuara tura
Timotirara e kyuqema kyera Iesusi Karaisira kyaiqa varaqira quante tura
Mwataama kyera Iesusira nraakye qoraqaa ntaqikyiqira quante tura
Nronra vaisinramwu Kotira kyaiqa varaahuaqa kyuqema kye ntaqikyiate tura
Rupatovata variqata mpohuaqaa qumina kyaiqa varo nraakye qorahuara tura
Unra qua mwaanra ti vaisihuara tura
Poruva Timotirara mwitaa mwitaama kyera variqira quante tura
Airi inraikya vataahua tukyama kyeta mpohuavata nyiate tura
Kotiva i mwiani kyaiqaraqaa kyuqema kyera ntaqikyiante tura