^
1 Tesaronaika
Tesaronaikaaqinaahua Iesusirara riemwaqita vurara tura
Poruva nai toharero Tesaronaikaaqi kyaiqa varorara tura
Poruva qaiqaa mwihua uro taqaaninranra tura
Poruva Tesaronaikaani Timotira titorara tura
Timotiva nkyi mwakyaakya kyuqe mwakyaakyama nrumu timwa mpiho, tura
Mwataa hi aanranraqaa nrohi vaisirara Kotiva qamwateqaro varirave, tura
Tiri vunyaa vaisivanto qaiqaa tumuaninranra tura
Iesusiva tumuani entarara terama teta variate, tura
Vitini ekyaara qua tura