^
REPELEISIN
Jon Ek Ka Nipi Men Tołmun Ngii Angił Orung Nga Tał Nge Wumb Ngołum
Jon Gos Kindim Wu Kingam Ei Kenim
Gos Ek Ka Epeses Konu Ełe Kindim
Mon Poł Endi Simerna Konu Men Tołmun Kindim
Mon Poł Endi Perkama Konu Ełe Wumb Kindim
Mon Poł Endi Taiyasaira Konu Ełe Kindim
Saris Konu Ełe Mon Poł Kindim
Pilarelpiya Konu Ełe Mon Poł Kindim
Leiyorisiya Konu Ełe Wumb Mon Poł Kindim
Epin Konu Ełe Gos Kin Ka Men Tołmun
Jon Mon Endi Ekii Se Tonu Omba Epi Tuk Pim Ei Kenim
Mon Mił Epi Ei Kan Mił To Pendnjing Epi Ei Pałim
Esrel Wumb 144,000 Wumb Pei Pei Mulnjung
Nga Wumb Tiłap Owundu Endi Mołmun
Nga Kan Mił Epi Pipe Mił Mon Pendnjing Ei Angił Orung Nga Tał Kiłip Tum.
Enjel Kapił Kapłi Beli Mił Epi Pup Tunjung
Nga Angił Orung Enjel Ei Beli Mił Epi Ei Pup Tum
Angił Orung Nga Endeim Enjel Beli Mił Epi Ei Pup Tum
Enjel Endi Pipe Mił Mon Epi Endi, Angił Kin Embiłim
Wumb Mił Epi Tał Ek Ni Tor Kindiłmbił
Enjel Angił Orung Nga Tał Nge Beli Mił Epi Tum
Amb Endi Kin Wembii Owundu Simb Angił Pałim Ei Kin
Epi Simbii Tał Tonu Onjkuł
Wumb 144,000 En Enim, Golang Konj Endi Ninjing
Enjel Tekliki
Ya Mani Mei Ełe Kuni Poł Tonum Kunum Si Kułou Tungii
Enjel Angił Orung Nga Tał, Oł Embin Tui Kis Ełe Angił Orung Nga Tał Embilnjing
Gos Eim Nge Popuł Kis Ei, Ya Mani Mei Ełe Wumb Kin Tonu Omba
Oł Kis Ełim Amb Ei Kumep Kis Siłim
Bapilon Konu Owundu Kis Mołpu Kin Poru Nim
Gos Nge Wumb Bapilon Konu Owundu Dup Nopu Kis Ełim Ei Ka Piinjing
Wumb Endi Tonu Kung Os Kuru Ełe Ap To Mułum
Seisen Kan Ngii Kung Ngii 1,000 Mił Pei Mułum
Gos Seisen To Kis Erim
Kos Mendpił Tonu Om
Muł Mei Konj
Jerusalem Konj
Jerusalem Konu Konj Ei Nge Ek Kopur
Jiisas Eim Sikir Orung Omba