^
E TAITAS
La vulovulo giteu la mulugaluga te la lotu
La vulovulo la vareagila eia volu seseleti oio e Krit
La tutu tolala soio tegiteu la ururu
La pulolou te la valalua me hatavivile te Kraist
La tapasi la merera