^
E MATIU
La isaisa giteu e tutubule Iesus Kraist
E Maria pigo e Iesus Kraist
Egite la tahalo la mari hari lalai e Iesus
E Iosep, e Maria, e latu girua, egite hele soio e Gipto
E Herod bili egiteu la pepeso
E Iosep, e rutula e Maria, e latu girua, egite beua loio e Gipto
La valolo te Ioanes la tahalo la vuluhi
E Ioanes vuhi e Iesus
E Satan tovo lalai e Iesus
E Iesus soko la igogolu tetala
E Iesus tola egiteu la tahalo la ilapu la vuo taho vaa
E Iesus pou tavu la igogolu tetala
E Iesus valolo oata te la varu la gove
La pulolou la balavala te La Tahalo Uru
La tahalo te Kraist eia mai la mimila, eia mai tai la matagaga
La merera la viputumulila te La Tahalo Uru
La vimari te la vulovulo la hate mamasila
La vimari te la vulovulo la igo gegeru la taulaila
Etato umala ge vipou baa te la taulaila
La vimari te la vituri la lima soata
La vimari te la kolibara la iruru
Etato ge gogo moli egiteu ale gima etatou
La gauru la visuli soio tegiteu ale pou la savelela
La gauru la kilaka
La vulovulo la peremula
La tilalau ale sesele
La mata gatou eia la matagaga te la vovo gatou
Etato kama koramulia ge gabu vauru La Uru veia ge gabu vauru tai la ilabi la uati
Etato ge piligi taro la vulovulo la hate ragala me la gabutala papaila
Umala tomu sasasae la vulovulo giteu e tabarabara mutou
La tahalo ale vagari la kilaka
La mata ale goilo te la mautu la mahulila eia bisi moli
Etato ge baumuli etatou tegiteu la tahalo la visigologolola
La vikarara la tilovo te la tahalo ilua ale tigi la luma
E Iesus vimaroka la vovo la tahalo isasa ale sereka gegeru
E Iesus vimahuli la bilalaha te la mulugaluga te ami isasa
E Iesus vimahuli e loale Pita ale hatavile
La valalua me hatavivile usu e Iesus vimahuli egiteu
La vikararala soio tegiteu ale masagea veia ge tilimuli e Iesus
E Iesus mera taro la lolovi me la mago
E Iesus kumuli taro la hituhitu ale kama kokora
E Iesus vimahuli la tahalo isasa la vovola mauba tomi moli
E Iesus tola e Matiu veia eia ge tilimulia
La vulovulo la peremula
E Iesus vimahuli la tavile ilua
E Iesus vimatagaga la mata kea ilua
E Iesus vimahuli la tahalo isasa la harela vikamu robo
E Iesus gogo la valalua me hatavivile
La isaisa giteu la valalua la vimari te Iesus
E Iesus baha egiteu la valalua la vimari tetala soio te la igogolu
La imamala la iligiligi me la tovolalaila mulimuli ge sibitala
Etato ge taga moli La Tahalo Uru sekela
Etato ge veipala tataho molia veia etatou te Kraist
E Iesus veia la valolo tetala ge vipou gagima la valalua me hatavivile
La tahalo ale ge sau tola la mapa ale taritigi
E Ioanes baha isahari la valalua la vimari tetala soio te Iesus
E Iesus ilo buruko legiteu la maututula isahari ale kama vuvulo
La vikarara la tilovo te la bulole la tabule ale tikumu
La vimari te Iesus te la masova la haro tabu
E Iesus vimahuli la tahalo isasa la limala pakuku
E Iesus eia la bilalaha sesele te La Tahalo Uru
Egite kauale Iesus veia eia igogolu vikapopo le Bielsebul
La vikarara la tilovo te la obu ale kama posa tigi
La valalua kaka e Iesus la irovilala te la vagagarila tetala
La hitu ale kama kokora eia beu rivu loua
E Iesus toi egiteu ale e tatilala me tabarabarala sesele
La vikarara la tilovo te la tahalo la gilalu
E Iesus vimari legiteu la valalua me hatavivile la vikarara la tilovo
E Iesus lubea giteu la masova la vikarara la tilovo te la tahalo la gilalu
La vikarara la tilovo te la hohoi ale kusi robo la mahuma
La vikarara la tilovo ilua lou
E Iesus valolo te la vikarara la tilovo moli
La masova la vikarara la tilovo te la obu ale kama kokora eia kusi robo la mahuma
La vikarara la tilovo te la tahalo ale sivuti la mani
La vikarara la tilovo te la hatotolu la tuali ale la mapala uru
La vikarara la tilovo te la vuo
La vikarara la tilovo te la tahalo ale tahola la golugolu usu
Egiteu e Nasaret piagale e Iesus
La pileho te Ioanes la tahalo la vuluhi
E Iesus vaali egiteu la valalua salatu savulu lima
E Iesus tatuga loata te la kulikuli la mago
E Iesus vimahuli egiteu la ilea usu oio e Genesaret
La merera te La Tahalo Uru eia muga te la merera te ururu alaura
La vulovulo ale kama kokora sibitala loilo te la tia gatou
La tavile Kenan isasa la tautaulailo tetala uru sesele
E Iesus vimahuli egiteu la ilea usu oio e Galilea
E Iesus vaali egiteu la valalua salatu savulu vaa
Egiteu e pariseo, e sadiusi, egite masagea veia ge hilo la irovilala
La vikarara la tilovo te la is ale visogo la palava
E Pita rovitia veia e Iesus eia e Kraist sesele la tahalo la vimahuli
E Iesus vikara matagaga te la pileleho tetala
La vovole Iesus eia vulo, eia mata sapolo te la hililo te Pita miteu
E Iesus kumuli taro la hitu ale kama kokora loilo te guliliki isa bisi
La ilua la vikara matagagala te Iesus te la pileleho tetala
E Iesus pigi la uati soio te la luma la lotu
Ere ge uru te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru?
La vulovulo ale kama kokora eia magiri robo la iroromulila tegatou
La vikarara la tilovo te la sip ale ruru soio la hohoi
La gauru la vimatatala te tabara gatou ale eia ruru
La vikarara la tilovo te la bilalaha ale kama gogo e tabarala
Etato umala ge vipou baa te la taulaila
E Iesus sagege robo egiteu e gulikiliki
La hatamalelaba isasa ale tahola la vuliti
La vikarara la tilovo tegiteu la bilalaha ale igogolu te la mahuma la vaen
La itolu la vikara matagagala te Iesus te la pileleho tetala
E tilale Iakob me Ioanes masagea veia e Iesus ge vauru e latula ilua
E Iesus vimatagaga la mata kea ilua
E Iesus goilo la mautu e Ierusalem mai la mapala isasa
E Iesus kumuli taro egiteu ale vilotoloto oilo la luma la lotu
E Iesus mera tavu la obu, eia magolu
Egite tahi e Iesus te la vuhu la viputumulila tetala
La vikarara la tilovo te la tahalo isasa e latula ilua
La vikarara la tilovo tegiteu la bilalaha ale baumuli gegeru la mahuma la vaen
La vikarara la tilovo te la ilali la taulaila
Egite tahi lalai e Iesus te la piligi la takes soio te Sisa
Egiteu e sadiusi tahi lalai e Iesus te la mahuli rivula
La merera te La Tahalo Uru ale muga sesele
E Iesus tahi egiteu e pariseo te Kraist veia e Devit uru tetala mave
La pakakasala tegiteu la tahalo la mari me tegiteu e pariseo
E Iesus vile egiteu la tahalo la visigologolola ale viruru la valalua me hatavivile
La Tahalo Uru ge koli bara la iruru tegiteu la tahalo la visigologolola
E Iesus tali vurai e Ierusalem
La vikararala te Iesus te la luma la lotu veia egiteu la gima ge loke taroa
La iloburukola me la iligiligi ge sibitala
Egiteu la gima ge vahiliti isa la irovilala ale kama kokora sesele
La guluvi te Latu La Tahalo
La vikarara la tilovo te la obu ale taro eia tututu rivu lou
Isa kama ge rovi la haro ale e Kraist ge sibitala ovola
La vikarara la tilovo te la bilalaha ale taritigi me la bilalaha ale kama kokora
La vikarara la tilovo tegiteu la sobe savulu sasa
La vikarara la tilovo tegiteu la bilalaha ale abi la uati ale egite ge igogolu ovola
E Kraist ge mata muli la vulovulo la valalua me hatavivile
Egiteu la mulugaluga viputumulia veia egite ge bili e Iesus
La tavile isasa tigitaro la lalu la abirila oata te la gamale Iesus
E Iudas veia eia ge sugu taro e Iesus soio tegiteu la valalua la gima
E Iesus mite ali La Ilali La Poloselela
E Iesus mite pou vikapopo te la tapasi la ilali tetala
E Iesus vei matagaga pala mugeale Pita veia eia ge tahi taroa
E Iesus pou te la kilaka oio la malilo e Getesemane
E Iudas sugu taro e Iesus soio tegiteu la valalua la gima
Egite vimagiri e Iesus te la vigagiala tegiteu la mulugaluga
E Pita tahi taro e Iesus
Egite tutuale Iesus soio te Pailat
E Iudas peho
E Iesus magiri te la vigagiala oio te Pailat
E Pailat baha taro e Iesus soio te la pileho
Egite la valalua la vaubi lege vahi e Iesus
Egite katu tola e Iesus oata te la tauvalautu
E Iesus peho
E Iosep ulai e Iesus
Egiteu la valalua la vaubi vagari roborobo la libale Iesus
E Iesus mahuli rivu lou
La veipalala tegiteu la valalua la vaubi ale vagari robo la liba
E Iesus abia giteu la valalua la vimari tetala la igogolu