^
E IAKOB
La tovolalaila eia vivagari etatou
La kilaka eia la toro gatou
La morivava me la tahalo la vuliti
La tovolalaila
La iroromulila
Etato umala ge toi tabaribari la valalua me hatavivile
La tahalo te Kraist ale kama rovi la gilogo, eia lotu bulalahu moli
Etato ge baumuli tigi la hare gatou
La merera ale sesele, eia loio moli te La Tahalo Uru
Etato ge kisu taro la vulovulo ale kama kokora te la vovo
Etato umala ge tomu sasae la vulovulo giteu e tabarabara gatou
Etato umala ge vareagia La Tahalo Uru
La merera soio tegiteu la tahalo la vuliti
Etato ge vagari moli ge pou tali la guluvi te Kraist
Etato umala ge toi bulalahu la isa La Tahalo Uru veia ge vitikumu la merera tegatou
La kilaka ale vagari, etato ge hilo la vavuala
La tahalo ale eia puli rivu e tabarala loio te la iruru, eia taritigi