^
EPESAS
La Tahalo Uru vibalavati la valalua me hatavivile tetala
E Pol kaka tavu La Tahalo Uru veia eia ge suli egiteu Epesas
La Tahalo Uru vimahuliti la kalulu gatou, etato vulo halabati
La valalua me hatavivile te la maratatila te La Tahalo Uru, egite visauru moliti
La valalua me hatavivile la maligoma, egite goiloti te Kraist
Taritigi etato ge rovi la vagagarila te La Tahalo Uru veia eia uru sesele
Ale la tabarila te La Tahalo Uru te la igogolu tetala
La pulolou te la tahalo me la tavile te Kraist eia ge isapolo
La vulovulo la matagaga
La pulolou la taulaila
La pulolou tegatou e tau me latatu
Amuto umala mata tototoku te la bilaha
La galiau me la gata te La Tahalo Uru
La tapasi la merera