^
E KOLOSE
La kilaka la sagegela te Pol
E Kraist sekela moli uru
La valolo soio te la valalua la maligoma eia vagari
La mahulila ale vikapopo le Kraist eia koramuli sesele etatou
Umala roromulimuli la merera la visigologolola
Etato mai ale peho vikapopoti me Kraist
Etato mahuli rivu vikapopoti me Kraist
Etato mai ale vulo halaba seseleti
La vulovulo la gilogo
La pulolou tegatou e tau me latatu
Amuto umala mata tototoku te la bilaha
La vulovulo la kilaka
La tapasi la merera