^
3 IOANES
La igogolu te Gaias eia taritigi
Umala sovevei la vulovulo la tahalo ale Daiotrepis
E Dimitrias la vulovulola taritigi
La tapasi la merera