^
2 TIMOTI
Etato umala ge mahela la valolo te Kraist
La tahalo la vaubila te Kraist
La tahalo la igogolu sesele
Te la tapasi la maututula la vulovulo usu ale kama taritigi ge guvi
Eme ge sau tola vagari la merera te La Tahalo Uru
E Pol tutu tola vagariale Timoti veia eia ge valolo la merera te La Tahalo Uru
La igogolu te Pol eia hagagavi ge kaluvu
La tapasi la merera