^
1 PITA
La mahulila ale taritigi oata te La Tahalo Uru
La Uru masagea veia etato ge pou te la vulovulo ale maroka
Taritigi etato ge gogo egiteu e tabarabara gatou
E Kraist eia la sosole la luma te La Tahalo Uru
Etatou la bilalaha moli te La Tahalo Uru
Etato ge sovei e Kraist
La pulolou te tau me rutu
Etatou ale te Kraist ge vipuhi tigi tataho
Etato ge poke taro la tahi vilevilela tegiteu la gima te Kraist
Etato ge magiri vagari te la iligiligi mai e Kraist, etato ge bolehoho la vulovulo la iruru
Etato la tahalo te Kraist ge veipala la gilogo tetala
Etato tai ge bole la iligiligi mai e Kraist
Amutou e ururu ge vibaumuli tigi egiteu la valalua me hatavivile te La Tahalo Uru
La tapasi la merera