^
1 IOANES
La merera la vimahulila
Etato ge tatuga te la matagaga
E Kraist eia tao robo etatou oio te Tamala
La irovilala te La Tahalo Uru ale tabuli oio tegatou
La vulovulo giteu ale gima e Kraist
Etatou e latatu La Tahalo Uru sesele
Amuto ge vipuhi tigi
La tahalo ale rovi sesele e Kraist, eia kamati koramulia ge taga La Tahalo Uru
Etato ge hilovi tigi la valolo tomi veia eia loio seseleti te La Tahalo Uru ka ouka
La Tahalo Uru eia la vuhu la gilogo
La tahalo te Kraist eia bolehohoti la vulovulo ale kama kokora te la vovo
La Tahalo Uru eia veipalati la vuhu la igogolu te Latula
Etato sau tolati la mahulila ale sesele, la kaluvula ge ouka