^
1 KORIN
E Pol toi la vibalavala te Kraist soio tegiteu
La valalua la lotu kati vipuhi tigi
E Kraist sekela moli veipala la mari te La Tahalo Uru
La valolo te Pol, eia valolo moli te la pileho te Iesus Kraist sekela
La mari ale sesele te La Tahalo Uru, La Kalulu La Marokala moli eia vimatagaga etatou ovola
Egiteu tomi la bilalaha te La Tahalo Uru, egite visauru tomi moli
La igogolu te la lotu te Kraist eia mai la tiligi la luma
Etatou la valalua me hatavivile la lotu, la tia gatou eia mai la luma ale maroka te La Tahalo Uru
Etato umala ge gabu tikumu la mari te la vovo
La Uru sekela mata muli la igogolu tegiteu la bilalaha tetala
Taritigi egite Korin ge abi tavu la vulovulole Pol
La iruru isa uru eia magiri oio tegiteu la valalua te Kraist oio e Korin
Taritigi amuto ge pitaro gale la valalua la iruru
Amuto umala ge kotia giteu la valalua ale e tabara mutou te la lotu te Kraist
La vulovulo la vovo mutou ale maroka, eia ge vaisale La Uru
La vulovulo la taulaila
Amuto tomi isasasa ge pou tola moli te la pulolou ale La Uru vipoume ovola
La vimari soio tegiteu ale samura
La vimari te la kalia ale egite vaabila te la lotu la visigologolola
La pulolou me la igogolu te la bilalaha te Kraist
E Pol eia la bilalaha moli te la valalua me hatavivile tomi te Kraist
Amuto ge vibaumuli tigi, amuto soukama boru te la tovolalaila te Satan
Umala amuto ge pou te la ilali te la lotu la visigologolola
La vulovulo mutou umala ge vailo buruko e tabarabara mutou
Taritigi egite hatavivile ge pigi robo la gama giteu te la pulolou tegiteu oilo la luma la lotu
La ilali la irovilala te la pilehole Kraist, egiteu e Korin igo gegerutia
Egiteu la vaabila te La Kalulu La Marokala somai tegatou ale te Kraist
La vikarara la tilovo te la vovole Kraist
La vulovulo la gilogo
La vaabila te La Kalulu La Marokala ale muga sesele
La vulovulo ale taritigi te la lotu
E Kraist, eia peho robo etatou, eia goio mahuli rivu lou
La valalua me hatavivile tomi ale pehoti, egite ge mahuli rivu lou
La vovo gatou te la mahuli rivula ge isapolo
La tilau vikapopo la uati ale ge suli la lotu oio e Ierusalem
E Pol masagea veia ge hari lalai egiteu e Korin
La tapasi la vikararala