^
Loma
Pâlaŋ Loma am ekŋen met indidikgat nâŋge
Nâmkiŋpepe etaŋaŋ mme mama kanzizit tiwanup
Am sambeyaŋ Kawawaŋ bamkumpemâbien
Nin am sambe an yomtoŋ
Zuda am ekŋenaŋ zii zet ekŋenmagen tazin kogok zemti sek mmobot mamip
Sek butnaŋ antimpepe keyaŋ mme Kawawaŋgalen am ku bembeyelen penaŋ
Mama mimi bekanaŋaŋ mama mimi pembenaŋgalen winde ŋep ku mtopepeyelen
An ŋen teŋ yek
Am Kilais manâmkiŋpein egaŋ kwit “Teŋ mama” ke matin
Kawawaŋaŋ Abalaamgat an teŋ zeye
Kawawaŋaŋ ningat, “An teŋ,” manzein
Adamaŋ walelet mkotndaye ma Zisasiyaŋ mama mkotndaye
Nin Zisasmak temakwep gakiwen
Nin mama mimi teŋ keyelen sisiliŋ mulup mbanup
Zet zemkawaŋ bembeyet zet ŋen awembiŋgat palen bem zenze zet zein
Yomaŋ nâlen tususun Kawawaŋmagen tazin maantiin
Bekanaŋaŋ sekŋ sambe sulume delaŋ zeye
Kilaisiyaŋ yomengatnaŋ gilik zemndatimti Emetak Teŋ ndaye
Emetak Teŋaŋ mme Kawawaŋgalen nemunambaŋane mambanup
Bam nin mama ego egoŋaŋmak mambanup
Kawawaŋgalen aŋgalaŋ gogot ninmagen delaŋ zenzeŋaŋpiŋ wemti wembe
Pâlaŋ Zuda am notnane indikti ekŋengat kembeŋ mimindeye
Islael am ekŋenaŋ mama mimi teŋ penaŋ mamayet olapme beeye
Islael am ekŋenaŋ Kawawaŋgalen mama mimi teŋ penaŋ ke ku tiwien
Kawawaŋaŋ am sambe gilik zemndatitiyet manâin
Islael am Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋgalen mama mimi dolakŋaŋ ku mâbien
Kawawaŋaŋ Zuda am keŋ taolet mimindasâpm
Kawawaŋaŋ Zuda am maŋgeen ku sokbembeŋaŋ indatiye
Kawawaŋaŋ am sambe keŋ taolet mamimindain
Nin Kawawaŋgat kwizet buŋamaŋ mimwatonzempewanup
Nin keŋ ma sekŋ Kawawaŋgat sâpe sâpenok sawanup
Am ŋen Kawawaŋaŋ winde saye keyet kataŋ mulupmaŋ mbe
Notn notn mamayelen set
Am nâmkiŋpepeŋinpiŋmak notn notn mamayelen set
Nin gapman ekŋengalen zet kandaŋan mamambanup
Notn notn mti keŋ taolet dopdop mbep
Nin notnneyelen mama mimiŋinaŋgat yaŋaŋ ekti, “Geŋ keboŋ neŋ keboŋ nnagak,” zemti ku atindândâwep
In nolineyaŋ Kawawaŋ mâbâgalen selin kwitnaŋ ŋenaŋ ku bekekbep
Nin Kilaisiyaŋ maŋge sepem keyet kataŋ mambanup
Pâl Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ timti am Zuda maŋgeen ku sokbembeŋaŋ ekŋenmagen zenze an
Pâlaŋ Loma am met indikti omteŋ Sipaen msalen mesâgât nâŋge
Pâlaŋ Loma mka temaŋgatnan an imbi ekŋengat nâpeŋ mamamtan
Am notnaŋaŋ nâmkiŋpepemak maindakalaŋ indeip ekŋengalen zet