^
Nembayelen Muluwin
Zisasiyaŋ moti Emetak Teŋ zempeme totogat zetik mge
Zisasiyaŋ kululuŋen mowege
Zudayet munduman Matiasiyaŋ tatagat ombempewien
Pentikos Kendoyet Emetak Teŋaŋ kululuŋengatnan toge
Pitayaŋ am ekŋengat zet zeye
Am nâmkiŋpepemak ondedakŋin ma mama mimiŋin kwep dolakŋaŋ wemkwage
Pitamak Zânaŋ an setnaŋ bekanaŋ ŋen weyaŋpewun
Pitayaŋ am Kawawaŋgalen zet zapat dolakŋaŋ diindoye
Pitamak Zânmak mka katikŋan idewien
Pitayaŋ an damuŋ ekŋengat monzalaminan Zisasiyet yaŋaŋ zemkawaŋ beye
Am nâmkiŋpepemagaŋ dundundu mulup katikŋaŋ mbien
Nâmkiŋpepemak ekŋenaŋ kwitnaŋ kwitnaŋin apalak timambien
Ananiasmak imbiŋaŋ Sapila egetgalen zapat
Ombemindendeŋaŋ ekŋenaŋ menok sambe mkwabien
Ombemindendeŋaŋ sisipeŋpeŋ mimindawien
Ombemindendeŋaŋ ekŋenaŋ an damuŋ temaŋ temaŋ ekŋengalen ondedagen tati zet kiŋgagapiŋ zewien
Gamalieliyaŋ notnane notnaŋ zemkulumindeye
An 7 indaombemindeme ombemindendeŋaŋ indamukulem mti segeset mulup mbien
Zuda am ekŋenaŋ Stiwen zet muluwen pewien
Stiwenaŋ amobotnaŋ ondedak temanen tapmambien ekŋengat zikalinan zet zapat dolakŋaŋ zemkawaŋ beye
Zuda am ekŋenaŋ Stiwen nanzaŋaŋ kume gakiye
Sâlaŋ am nâmkiŋpepemak ekŋengat kasa mimindaye
Piliwaŋ Samalia msalen zet zapat dolakŋaŋ am zemkawaŋ bemindaye
Itiopia msalengatnaŋ an ŋen Piliwaŋ Zet Zapat Dolakŋaŋ zemkawaŋ bemsaye
Sâliyaŋ keŋaŋ gilik zeye
Sâlaŋ Zelusalem mka teman mege
Pitayaŋ Lida mkaen an wesiŋ ŋen mme dolakŋaŋ beye
Kawawaŋgalen ensel ŋenaŋ Konelias sokbemsaye
Pitayaŋ kie kienok muluwaŋ mamanamaŋ ŋen ege
Pitayaŋ Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ diindoye
Koneliasiyelen maŋge ekŋenaŋ Emetak Teŋ tiwien
Pitayaŋ ikŋaŋgat yaŋaŋ am nâmkiŋpepeŋinmak ekŋengat diindoye
Antiok mka teman Zet Zapat Dolakŋaŋaŋ palakŋaŋ beye
Elolaŋ Pita mka katikŋan mepeye
Pitayaŋ mka katikŋaŋgatnan kwatoge
Amobotnaŋ Elot gakiye
Banabasimak Sâl Kawawaŋgalen mulup mimiyet zemideme mebun
Saipalas msalen Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ zemkawaŋ beye
Pâlmak an notnaŋ Pisidia msalen meti Antiok mka teman mulup mbien
Pâlmak Banabasiyaŋ Aikoniam mka temanen mulup mbun
An wesiŋ ŋen dolakŋaŋ beye
Ondedak temaŋ Zelusalem mkaen sokbeye
Meluwaŋ kumti Antiok mkaen beme mege
Pâlmak Banabasiyaŋ kalaŋti mekobun
Timotiyaŋ Pâlmak Sailasmak mege
Pâlaŋ Masedonia an ŋen kie kienok ege
Lidiayaŋ nâmkiŋpepemak beye
Pilipai mkaen Pâlmak Sailas mka katikŋan idewien
Pâlmak Sailasiyaŋ Tesalonaika mkaen mebun
Pâlmak Sailasiyaŋ Belea mkaen mulup mbun
Pâlaŋ Zet Zapat Dolakŋaŋ Aten mkaen zemkawaŋ beye
Pâlaŋ Kolin mkaen mulup met mge
Pâlaŋ gilik zemti Antiok mkaengatnan Zelusalem mkaen daen mege
Apolosiyaŋ Epesa mkaen Zet Zapat Dolakŋaŋ zemkawaŋ beye
Pâlaŋ Epesa mkaen mulup mge
Pâlaŋ mulup tapmme am notnaŋaŋ ekti endilipewien
Pâlaŋ Masedonia ma Glik msalen mege
Pâlaŋ Toloas mkaen anemba ŋen gakikiengatnan mme wage
Pâlaŋ Toloas katipemti Mailitas msalen mege
Pâlaŋ Zelusalem mkaen mesât mege
Sisalia msalen Agabasiyaŋ Pâl golaŋ zet dunduye
Pâlaŋ Zelusalem mkaen mege
Pâlaŋ sesewat mka temanen tapme atawien
Pâliyaŋ ikŋaŋ keŋaŋ gilik zeyeyet yaŋaŋ zeye
Kawawaŋaŋ Pâl am Zuda maŋgeen ku sokbembeŋaŋ ekŋenmagen zet zapat timmepmegat peme mege
Pâlaŋ Zuda am ekŋengalen ŋeŋaŋ bembe ekŋenmagen zet zemkawaŋ beye
Zuda am notnaŋ ekŋenaŋ Pâl kume gakikiyet buzak zemtâmpewien
Kasa kuku an ekŋenaŋ Pâl Sisalia mkaen wati mebien
Zuda an ŋeŋaŋ notnaŋaŋ Pâl zet muluwen pewien
Pâlaŋ Pilikmak Dulusila egetgat monzalamidan tage
Zuda am ekŋenaŋ Pâl amobotnaŋ alakŋaŋ Pestasiyet zikatnaŋ zemkuwien
Pestasiyaŋ Pâlyet zet zapat Agilipa msaye
Pâlaŋ amobotnaŋ Agilipa ma Pestas egegat zikalidan zet zeye
Pâlaŋ ikŋaŋ keŋ gilik zenze aige keyet zapatnaŋ diindoye
Pâlaŋ mulupmaŋ mmege keyet zapatnaŋ diindoye
Pâl nembueset Loma mkaen wati mebien
Pâlaŋ yayaŋ zet zeme ekŋenaŋ kulumti mebien
Nembu keŋan meti walesâgât mbien
Waŋga bekanaŋ bem tage
Pâl mee ekŋenaŋ waŋga ŋen moti Loma mkaen mebien
Pâlaŋ Loma mka teman Zisasiyelen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ zemkawaŋ beye