^
2 Pita
Kalin nuwag
Yowbad nikatigik Natun liva̱nen
Takatimlakays o tasiyas palopit mwasanin iyyaweids-wan
DaGuyaws beiyum beim