^
1 Kolinit
Nakabsilamaw
Awoum kulivis bukumlavags bod babaw
Kelis neiweiys waklos
Sinapun Yowbad
Yowbad nagamag siwotet kweitan kweitan
Kadiloka tawlulays bwein
Kelis nagamag abes igeg
Taninagow
Ya̱tal
Awoum kusubwans
Veivay
Awoum tapiyev a̱bad
Nakubukwabs
Kan imgwavis
Takaweins liva̱nen Yeisuw
Gamag asisinap kweitan kweitan
Itawtoun va̱gan biwtel nawotet bwein
Tobwag Yowbad
Viniyon imgwavis
Kweim kalbaleb
DaGuyaws inakamkwam
Kululuwads wuliyougwan
Siwa̱youb
Kaeig kweitan kweitan
Youd babaw didumwal
Yeisuw ikanig mo ikit vayuwein
Mwasanin ilansa, “Nag kal beikit vayuwein”
Wouds kweivaw
Muloul