^
ROM
Kolomong-Auli 1-4 Pulu Yili Kene Málu-Sele ‘Sika’ Nimbu Tondulu Mundupu Piliilimulu Ulu Akili-ni Mindi Pulu Yili-ni Oliu Kanupa ‘Yambu Sumbi Nilima’ Nimba Kanolemú Kupulanumele Akisinjilimú Ung Te
1:1-7 Yesos-ni “Kongun Tenji-Pai.” Nimba Liipa Mundurumeliinga Poll-ni Kongun Akili Tirim Mele Nimba Sirim Ung Te
1:8-15 Poll-ni ‘Rom-Yambuma Kanu-Pambuka!’ Nirim Ungele
1:16-17 Temani Kaiéle Pulu Yili-ni Yambuma Tepa Liilimú Tondulaliinga Ung Te
1:18-32 Pulu Yili-ni Yambuma-kene Pali Arerembi Kolemáliinga Ung Te
1:18-23 Yambuma-ni Pali Pulu Yili Liiku Bulu Siringeliinga Ung Te
1:24-32 Yambuma-ni Ulu-Pulu-Kis Lupa-Lupa Pulele Tiringeliinga Ung Te (1:18-23 wasie kanui)
2:1-16 Pulu Yili-ni Kot Sumbi-Sipa Piliipa Apurulimú Ung Te
2:17-29 Juda-Yambuma-ni Piliiku Kene ‘Moses-ni Oliu Sirim Ung-Manima-ni Oliu Kapula Liipa Tapunjupa Tepa Liimba.’ Niku Piliiring Ung Te
2:25-29 Juda-Yambuma-ni Kangmanga Kangi Te Kopsiku Wendu Liiringeliinga Sika Ung-Pulelenga Ung Te
3:1-8 Pulu Yili-ni ‘Tembu.’ Nimba, Nimba Panjilimú Mele Aima Sika Telemú Ung Te
3:9-20 Yambu Tiluri-ni Kepe Ulu Sumbi-Nílima Telemú Yambu Te Naa Molemáliinga Ung Te
3:21-31 Pulu Yili-ni Oliu ‘Numanu Sumbi Nimba Pili Yambuma’ Nimba Kanomba Kupulanumeliinga Ung Te
4:1-25 Ui Pulu Yili-ni Eprayam-Kene Tirim Ulele-ni Ekupu Pulu Yili-ni Oliu ‘Yambu Sumbi-Nílima’ Nimba Kanolemú Mele Liipa Ora Silimú Ung Te
4:1-12 Pulu Yili-ni Eprayam ‘Yi Sumbi-Niliele.’ Nirimaliinga Ung-Pulele
4:13-25 Pulu Yili-ni Eprayam-Kene Nimba Panjurum Ungele ‘ “Yesos Lomburuku Ola Mului.” Nirim Pulu Yili Sika’ Niku Tondulu Munduku Piliilimili Yambumandu Pali Ung Te (4:1-25 pali kanui)
Kolomong-Auli 5-8 Oliu Krais-Kene Wasie Kolupu Kene Yu-Kene Wasie Lomburupu Ola Molupu Kona Molemuláliinga Ung Te
5:1-11 Krais-ni Tirimele-ni Oliu Kene Pulu Yili Kene Tiluna Kelepa Liipa Mundurumeliinga Ung Te
5:12-21 Pulu-Pulu Mana-Yi Adam-ni Tirim Ulele-ni Kululi Kupulanumele Liipa Nusurum, Kelepa Krais-ni Tirim Ulele-ni Kona Molku Mindi Puli Kupulanumele Liipa Nusurum Ung Te
6:1-14 Oliu Krais-Kene Wasie Kolupu Kene Yu Wasie Kona Molupu, Ui-We-Numanu-Kísima Kolupa Pora Sipili Molemuláliinga Ung Te
6:15-23 Ulu-Pulu-Kíselenga Kendemande-Yambuma Molemulune Mola Ulu-Pulu Sumbi-Nilieliinga Kendemande-Yambuma Molemulunje Akuselenga Ung Te
7:1-25 Moses-ni Sirim Ung-Manima-ni Oliu Krais-nga Yambuma Naa Nokulemáliinga Ung Te (Kolomong-Auli 6-8 pali)
7:1-6 Moses-ni Sirim Ung-Manima Yambuma-Kene Ui Ambu-Yi Mele Muluring Ung Te
7:7-25 Ulu-Pulu-Kíseleni Oliu Tondulu Mundupa Nokulemáliinga Ulu-Pulu-Kaíma Temulúndu Mindili Sipu Telemulu Ung Te
7:7-13 Ulu-Pulu-Kíseleni Oliu Tepa Kis-Silimú Ung Te
7:14-25 Ulu-Pulu-Kíseleni Oliu Nokulemú Ung Te (7:7-25 pali kanui)
8:1-27 Pulu Yili-nga Minéle Oliu-Kene Molemú Kene Telemulu Ung Te (Kolomong-Auli 6-7sele kene wasie kanui)
8:1-17 (1-4) Yesos-ni Oliunga Ulu-Pulu-Kisma ‘Mania Pupili.’ Nimba Yu Kulunjurumeliinga (4-13) Pulu Yili-nga Minéle Oliunga Numanuna Molupa Kene Nilimú Mele Mendepulu Telemulu Mele Ung Te Kene, (14-17) Pulu Yili-nga Minéle-ni Nokulemú Yambuma Pulu Yili-nga Kangambulama Molemele Ung Te
8:18-25 Ulu Kaíma Omba Mokeringa Lemba Ung Te (8:1-27 pali kanui)
8:26-27 Minéle-ni Pulu Yili Oliunga Mawa Tenjilimú Ung Te (8:1-27 pali kanui)
8:28-30 Yunga Yambu Mulungíma Pulu Yili-ni Kórunga-Ui Makó Turum Ung Te
8:31-39 Pulu Yili-ni ‘Nanga Yambuma’ Nimba Makó Turum Yambuma Yunu-ni Enini Numanu Monjulemú Kupulanumele Kamu Mania Naa Pumba Ung Te
Kolomong-Auli 9-11 Pulu Yili-ni Isrel-Yambuma-Kene Tirim Mele Poll-ni Nimba Sirim Ung Te
9:1-29 Pulu Yili-ni Yunu Piliipa ‘Teambu.’ Nilimú Mele Telemú Ung Te
9:1-5 Poll-ni Isrel-Yambuma Kamele Buni Kolupa Kondu Kulurum Ung Te
9:30-10:21 Isrel-Yambuma-ni ‘Yesos Oliu Tepa Liimba Urum.’ Niku Tondulu Munduku Naa Piliiring Ung Te
9:30-33 Isrel-Yambuma-ni ‘Pulu Yili-ni Oliu We Tepa Liimba.’ Niku Tondulu Munduku Naa Piliiringeliinga Pulu Yili-ni Enini ‘Yambu Sumbi-Nílima’ Nimba Naa Kanurum Ung Te
10:1-15 Pulu Yili-ni Ulu Tirimumanga Pulele Isrel-Yambuma-ni Naa Piliiring Ung Te (9:30-10:21 pali kanui)
10:16-21 Isrel-Yambuma-ni Pulu Yili-nga Temani Kaiéle Piliiku Naa Liiring Ung Te (9:30-10:21 pali kanui)
11:1-10 Pulu Yili-ni Isrel-Yambu Koltale We Muluringima Kondu Kulurum Ung Te
11:11-24 Pulu Yili-ni Yambu-Talape Lupama ‘Nanga Yambuma Molangi.’ Nirim Ung Te
11:25-32 Pulu Yili-ni Yunga Kondu Kululi Ulu-Pulele ‘Yambuma Pali Kanangi.’ Nimba Tirim Ung Te Kene Pulu Yili-ni Isrel-Yambuma Pali ‘Mindili Naa Nangi.’ Nimba Tepa Liimba Ung Te Kene (11:33-36 wasie)
11:33-36 Poll-ni Pulu Yili Kape Nimba Bi Paka Tunjurum Ung Te (11:25-32 wasie)
12:1-15:13 Yi-Nuim Kraisele ‘Sika’ Niku Tondulu Munduku Piliilimili Yambuma-ni Ulu Tingí Mele Poll-ni Nimba Sirim Ungma
12:1-2 Poll-ni “‘Pulu Yili Popu Tamili.’ Niku Eni-Enini Kona Molangi Kangi Pali Yu Sai.” Nirim Ung Te
12:3-8 Pulu Yili-ni Oliu Lupa-Lupa Tondulu Apurupa Silimúma-ni Yunga Kongun Teamili Ung Te
12:9-21 Eninga Anginipilima Numanu Munjingí Ung Te
13:1-7 Poll-ni Nimba Mele: “Gapmanale-ni “⸤Yambuma Teai!” Nimba⸥ Ung-Mani Sipa Panjilimúma Piliiku Liiku Teku Molai.” Nirim Ung Te
13:8-10 ⸤“Teai!” Nimba Pelemú⸥ Ung-Manima Pali Piliipu Liipu Temulúndu Yambuma Numanu Munjamili Ung Te
13:11-14 Poll-ni Yesos Yunga Yambuma Omba Liimba Enale Wendu Ombáliinga Oliu Ekupu Molomulú Mele Nirim Ung Te
14:1—15:13 Krais-nga Yambu Numanu Tondulu Pupili Molemele Yambuma Kene, Numanu Tondulu Naa Pupili Molemele Yambuma Kene, Akumanga Ung Te
14:1-12 Krais-nga Yambumanga Uluma Kanupu Apurupu ‘Teku Kis-Sikenu.’ Naa Niamili Ung Te
14:13-23 ‘Krais-nga Yambuma Teku Kis-Sangi.’ Niku Ulu Mare Naa Teangi Ung Te (14:1-15:13 pali)
15:1-6 ‘Krais-ni Piliipa Telemú Mele Oliu-ni Aku-sipu Piliipu Teamili.’ Nirim Ung Te (14:1-15:13 pali)
15:7-13 Talape-Lupa Yambuma Kene Juda-Yambuma Kene Krais Eninga Pali Tepa Liilieliinga Ung Te (14:1-15:13 pali)
15:14-16:27 Poll-ni Yu Kongun Tirim Mele Nimba Sipa Kene Rom-Yambumandu “Eni Molai.” Nirim Ungele
15:14-22 Poll-ni Yambu-Lupama-Kene Kongun Numanu Sipa Tirimeliinga Ung Te
15:22-33 Poll-ni Rom-Yambumandu “Ombu Kanambu.” Nirim Ungele
Kolomong-Auli 16 Poll-ni Yambu Lupa-Lupama “Molai.” Nirim Ungele
16:17-20 Yambu Mare-ni Krais-nga Yambu-Talapele Sungu Siringimanga Ungele
16:21-24 Yambu Mare-ni Rom-Yambumandu “Kapula Molemeleye?” Niring Ungma
16:25-27 Pulu Yili-nga Bili Paka Tunjuli Ung Te