^
KOLLOSI
1:1—3:4 Krais Mélemanga Pali Yi-Auliele, Pulu Yili-nga Kona Mululi Ulu-Pulele Kene Uluma Pali Yu-Kene Pelemú Ung Mare
1:1-2 Poll-ni Pepále Tombandu Pulu Monjupa Turum Ungma
1:3-14 (1:3-8) Kollosi-Yambuma Yesos ‘Sika’ Niku Tondulu Munduku Piliiku Enini Anju-Yandu Yambuma Numanu Munjuring Mele Piliipaliinga Poll-ni Pulu Yili-Kene ‘Angke’ Nimba (1:9-14) Eninga Nimba Pulu Yili Mawa Tenjipa ‘ ‘Tondulu Pupili Molangi.’ Ni.’ Nirim Ungele
1:15-23 Krais Yu Molupa Ulu Telemúmanga Pali Yu Olandupaliinga Ung Te
1:24—2:5 Poll-ni Krais-nga Yambu-Talapele Kollosi Molemelema Mindili Sipa Liipa Tapunjurum Temanele
2:1-5 Krais-nga Ungele ‘Sika’ Niku Tondulu Munduku Piliiku, Gólu Tuli Ungma Liiku Su Singéliinga Ung Te (1:24—2:5 pali kanui)
2:6-23 Krais-Kene Wasie Tapú-Topu Molemuláliinga We-Mana-Yambuma-ni ‘Teai’ Niku, Niku Panjilimele Ung-Manima-ni Oliu Naa Nokulemáliinga Ung Te
2:6-15 Oliu Krais-Kene Wasie Tapú-Topu Molupu Kona Molupa Kunjuli Ulu-Sikale Liimulú Ung Te
2:16-23 Krais-Kene Wasie Kulurumulaliinga We-Ung-Manima-ni Oliu Tepa Naa Liilimú Ung Te (2:6-23 pali)
3:1-17 Ulu Kake Tílima Tepu Molomulú Mele Ung-Mani Mare
3:1-4 Krais-Kene Wasie Lomburupu Ola Mulurumeliinga Ung Te
3:5—4:18 Krais Oliunga Numanuna Sukundu Molupa Oliu-Kene Tapú-Topa Molemáliinga Oliu Yambu Konama Molemulu Ung Te
3:5-11 Oliu Yambu Konama Molupu Kene Naa Temulú Mele Ung Te (3:1-17 pali)
3:12-17 Yambuma Kondu Kolumulú Uluma Liipu Ambulupu Krais-nga Ungma Oliu-Kene Pípili Molamili Ung Te (3:1-17 pali kanui)
3:18—4:1 Oliunga Lkumanga Sukundu Anju-Yandu Temulú Mele Ung Te
3:18-21 Krais-nga Ambu-Yima Kene Kangambulama Kene Mulungí Mele Ung Te
3:22—4:1 Kongun-Kendemande-Yambuma Kene Eninga Nukuli Yima Kene Eninga Ung Te (3:18—4:1 pali)
4:2-6 ‘Pulu Yili-Kene Popu Toku Ung Nilimele Ulele Tondulu Munduku Ambolku, Molku Konjangi.’ Nirim Ungele
4:7-18 Poll-ni Pepá Topa Pora Simbandu Kamu Turum Ungma
4:7-9 Poll-ni Tikikas Kene Onesimas-sele Kollosi-Yambuma Muluringna Liipa Mundurum Temanele
4:10-18 Poll Kene Yi Mare Kene Enini Kollosi-Yambumandu “Kapula Molemeleye?” Niring Temanele (4:7-9 wasie)