^
TIMOTI AELEPALE
Kolomong-Auli 1-4 pali Poll-ni Timoti-ndu “‘Pulu Yili-nga Sika Kongun Tinjili Yili Molambu.’ Niku Tondulu Munduku Tekunu Molui.” Nirim Ungele
1:1-2 Poll-ni Pepá Ili Tombandu Pulu Monjupa Turum Ungele
1:3—2:13 Poll-ni Timoti-ndu “Tondulu Pupili Molupa, Pulu Yili-nga Kongunale Tenjimbandu Enembu Naa Kolupa Mundupa Naa Kelepa Temani-Kaiéle Pipili Naa Kolupa Mulupili.” Nirim Ung Te
1:3-18 Temani-Kaiéle Pipili Naa Kolumuláliinga Ung Te
2:1-13 Poll-ni Timoti-ndu “Nu Krais Yesos-nga Ele Tili Ami-Yi Tondulu Puli Te Mului.” Nirim Ung Te
2:14-26 Poll-ni Timoti-ndu “Nu Pulu Yili-ni Kanupa Kaí Piliimba Kongunuma Tinjili Yi Te Mului.” Nirim Ung Te
3:1-9 Mulú-Masele Pora Nimbá Enamanga Yambuma-ni Ulu-Pulu-Kis Pulele Tingí Ung Te
3:10—4:8 Poll-ni Timoti-ndu “Ti.” Nirim Ung Mare
3:10-17 Poll-ni Timoti-ndu “Nu Pulu Yili-nga Ungele Tondulu Mundukunu Ambului.” Nirim Ung Te
4:1-5 Poll-ni Timoti-ndu “Nu Pulu Yili-nga Ungma Aima Yambuma Mani Si.” Nirim Ung Te
4:6-8 Poll-ni Yu Nondupa Kolumba Tirimeliinga Yunga Kongunale Pora Nimbá Tirimeliinga Ung Te
4:9-22 Poll-ni Timoti-ndu Ung Gar Nili Mare Nirim Ungma
4:9-13,21 Poll-ni Timoti-ndu “Na Moliúna Wela Ui.” Nirim Ungele
4:14-18 Poll Molupa Kis-Sirim Kene Pulu Yili-ni Yu Liipa Tapunjupa Tonduluma Sirim Ung Te
4:19-22 Pepále Topa Pora Simbandu Poll-ni Kamu Nirim Ungma