^
TESALLONAIKA KUMBI-LEPALE
Tessallonaika Kumbi-Lepale
Kolomong-Auli 1-3 Poll Yu Kene, Wasie Kongun Tiring Yi Kanuma Kene, ‘Tesallonaika-Yambuma Nambi-Siku Molemelenje?’ Niku Numanu Pulele Liiku Munduku Muluring Mele Ungma
1:1 Poll-ni Pepále Tombandu Pulu Monjupa Turum Ungele
1:2-10 Tesallonaika-Yambuma “Sika” Niku Tondulu Munduku Piliiringeliinga Poll-ni Numanu Sipa Pulu Yili-Kene “Angke” Nirim Ungele
2:1-16 Poll-ni Tesallonaika-Yambuma-Kene Kongun Tirim Mele Nirim Ung Te
2:13-16 Krais-nga Yambuma ‘Sika’ Niku Tondulu Munduku Piliiku Kene Bunima Wendu Urum Kene Buni Kanuma Tondulu Munduku Miring Ung Te
2:17—3:5 Poll-ni “Tesallonaika-Yambuma Alsupu Aima Kanambuka.” Nirim Ung Te
3:1-5 Poll-ni ‘Tesallonaika Krais-nga Yambuma Numanu Tondulu Pupili Molangi.’ Nimba Timoti-ndu “Pukunu Ni-Pui.” Nimba Liipa Mundurum Temanele (2:17 pulu monjukunu kanui)
3:6-10 Timoti Kelepa Poll Mulurumna Yandu Omba Tesallonaika-Yambumanga Ulu Teku Muluring Mele Temani Topa Sirim Kene Piliipaliinga Poll Yu Aima Numanu Sirim Temanele (2:17 pulu monjukunu kanui)
3:10-13 Poll-ni Tesallonaika Krais-nga Yambumanga Pulu Yili Popu Topa Mawa Tinjirim Ung Te
3:12—4:8 Pulu Yili-ni Kanupa Kaí Piliilimú Ulumanga Ung Te
Kolomong-Auli 4-5sele “Krais-nga Tesallonaika-Yambuma ‘Ulu-Kaíma Mindi Tondulu Mundupu Teamili.’ Niangi.” Nimba Poll-ni Nirim Ung Mare
4:1-8 Pulu Yili-ni “Teai.” Nilimú Ulu-Kaíma Kene “Naa Teai.” Nilimú Ulu-Kisima Kene Akumanga Ung Te (3:12—4:8 pali)
4:9-12 Yambuma-Kene Molupu Konjumuláliinga Ung Te
4:13—5:11 Auliele Ombáliinga Ung Te
4:13-18 Auliele Kelepa Wale Tale-Sipa Ombá Kene Yu Piliiku Kene Kolemele Yambuma Lomburuku Ola Mulungí, Oliu Kona Molomulú Yambuma Wasie Omba Liimbaliinga Ung Te
5:1-11 Auliele Walsekale Liipa Sinjipa Ombá Ung Te (4:13 pulu monjuku kanui)
5:12-28 Pepá Topa Pora Sirim Ung Mare