^
PITA KUMBI-LEPALE
1:1—2:10 Oliu Pulu Yili-nga Aima Sika-Yambuma Akiliinga Ulu-Kaíma Tepu, ‘Oliu Méle Kaí Te Liimulú.’ Nimbu Piliilimulu Mélale Liimulundu Nokupu Molamili Ung Te
1:1-2 Pita-ni Pepále Tombandu Pulu Monjupa Turum Ungele
1:3-12 ‘Penga Molupu Konjupu Mindi Pumulú.’ Nimbu Numanu Sipu Nokupu Molemuláliinga Pulu Yili Kape Nimbu Yunga Bili Paka Tonjamili Ung Te
1:13—2:3 Ulu-Pulu-Kisma Aima Naa Tepu Pulu Yili-nga Yambu Kake Tílima Mendepulu Molamili Ung Te
1:17-21 ‘Yambuma Yandu Liambu.’ Nimba Pulu Yili-ni Méle Aima Kaí Te Sirim Ung Te (1:13—2:3 pali)
1:22-25 Oliunga Anginipilima Aima Sika Numanu Munjamili Ung Te (1:13—2:3 pali)
2:1-3 Krais-nga Yambu Kaíma Molomulúndu Temulú Mele Ung Te (1:13—2:3 pali)
2:4-12 Auliele Ku Kona Mululi Kaiéliinga Ung Te
2:11—3:22 Oliu Ulsu Molemele Yambuma Mulungína Sumbi-Sipu Andupu Molamili Ung Te
2:13—3:7 Yambuma Liipu Ai Simuláliinga Ung Mare
2:13-17 Oliu Nokolemele Yambu-Nuim Aulima Liipu Ai Samili Ung Te
2:18-25 Pulu Yili-nga Kongunale Tenjipu Kene Mindili Nomuláliinga Ung Te (2:13—3:7 pali)
3:1-7 Ambu Yimanga Ung Te (2:13—3:7 pali)
3:8-12 Oliu Numanu Tiluna Pupili Molamili Ung Te (3:8—4:1 pali kanui)
3:13-17; 4:1 Krais Ambululimele Yambuma Mindili Nungí Ung Te (3:8—4:1 pali kanui)
3:18—4:1 Krais-ni Oliu Penga Mindili Nombu Molupu Kis-Silkumula Kupulanum-na Wendu Liimbandu Yu Kolupa Lomburupa Ola Mulurum Ung Te (3:8—4:1 pali)
Kolomong-Auli 4-5sele Krais-nga Yambuma Kene Manda Lili Buni Auli Te Wendu Urum Kene Aima Mindili Nuring Ung Te
4:1-11 Pulu Yili-nga Yambuma Mindi Molamili Ung Te
4:1-6 Ui-Numanu-Kiseliinga Ungma Piliipu Tirimulu Mele Mundupu Kelamili Ung Te
4:7-11 Mulú-Masele Pora Nimbá Enale Wendu Ombá Tekemeliinga Krais Ambululimele Yambuma Teku Mulungí Mele Ung Te (4:1-11 pali)
4:12-19 Krais-nga Yambuma Molupu Kene Mindili Nomulú Kene ‘Ulu Te Mólu.’ Niamili Ung Te
5:1-5 Krais-nga Talapena-Yambumanga Tápu-Yima Kene Yi-Kumunjupuma Kene Eninga Ung Te
5:5-11 Nu-ni Nu-Nunu ‘Bi Naa Mululi Yambale-Mele Molambu.’ Nikunu Molani Ung Te
5:12-14 Pepá Topa Pora Simbandu Ung Wallú Mare Kamu Turum Ungma