^
Matiu
Jesu Keriso Oni Amuhijijina
Jesu Keriso Nahejajina
Vwiha Mamaa Vwihaji'inapo Roajina
Juhahe Ijipiti Va'ajina
Herotira Musia Tisamajina
Ijipiti Rena 'Unama Roajina
Joni Papitisitara Najahajina
Jesu Toi Vaji Apúsamajina
Jesu Vena Kamajina
Jesura Huni Kaukara Karari Vaji Aneja 'Emajina
Jesura Huni Tisaiporu Amura 'Umenajina
Jesura Kaukara Iraka'e Venajina
Huri'a 'Ahi Najaha 'Waramajina
Temara Nimaijina
Hanaji'ina 'Ee Misa
Varapa Tamaniji Rone Najahajina
Ajinavuri Vu'a Najahajina
Napasina Paruina Turamauri Vu'a Najahajina
Parua Napara Ranaravura'e Najahajina
Ichutoa Pikivuji Najahajina
Eha Vetiaravuji Najahajina
Oni Naka Oja Mihunijina
Vajihi'ina Rehuna Najahajina
Siporu 'Ohuna Najahajina
'Aura Arehuna Najahajina
Akúpa 'Ahi Kukua Rukina Rehunijina
Haha Huni Hanaji'ina
Godine 'Ee Kukua
Ea 'Aho'a Namahujina
Jarime Sarame 'Ana'ana'avara
Vwicha Ma'u'uijina
Icha 'Ee Huni 'Ina
Na A Pahena Pakavura
Ea No'o Ara Vejajina
Jesuni Harurijina
Jesura Ea Vejume Maranajina
Jesura Romu Puni Natohwi Jihuni Pwea Vejume Maranajina
Jesura Ea Mapoka Vejume Maraniajina
Jesu Pa'arariha'iro 'Unama Savujina
Jesura Puura'e 'Waravume Ajuaranajina
Jesura Ea No'ohe'i 'Avena Siseopo Ajima'ina'e Vejume Maraniana
Jesura Ea Haha Ajuaraji'ina Vejume Maranajina
Jesura Matiu 'Umenajina
'Aura Arevuji Rone Apovajina
Ea Ni'ina Huni 'Apaja 'Ee Napari Jesuni Ateha 'Unamajina
Jesura Ea No'o Nia Pa'ana Vejume Maraniajina
Jesura Ira Pa'anae Vejume Maranajina
Jesura Ea Numirame Puamu Venajina
Apasorua Iropuropu No'u Pijihajina
Apasoru Iropuropu No'o Irechamiume Usema Va'ajina
Sise'i 'Ahihuna Ka'ene Roujina
Irá Juhahunijina?
Keriso Rone 'Warahuna ho Pataarohuna
Matauhuna Pana Kaivo Ahaahunijina
Eha Huni vu'a
Ea Joni Papitisita Oni Rena Roara
Ara Ka'ene Panimaa Roji'inijina
Nuni Roe Ojuta Hweha
Sapati Rona Aposaravajina
Ea Ija Ajuaravi'ina Vejume Maranajina
Godira Iji Pijihani Pweijina
Jesune 'Ee Pierisiparu
Sisea Ka'ene Niho'o Pavwihana Arehunijina
Icha 'Ee Huni 'Ina
Emapo Areri Pavejuji Veja Ka'iro Mi'imi'ivajina
'Avena Sisei Kú'o 'Unama Rohunijina
Jesuni Oha 'Ee 'U'uhija
'Ina 'Oji'inijihuni Haa
Haa Kajihuni Maijina
Jesura 'Ina 'Oji'inijihuni Haiji Nahama 'Waramajina
Ija 'Ee 'Witi Puni Haijina
Kwava 'Ina Huni Haa
Isiti Huni Haa
Jesu Hai 'Eki'i Vu'a 'Waramana
Jesura Ija Huni Haiji Nahama 'Waramana
Kukua Ka'ene Hemi Navujihuni Haijina
Perua Huni Haa
Namea Huni Haa
Vu'a Sahasa 'Ee Maiu'ina Nimaa Nimaijina
Jesu Nasareti Vaji Pataarohajina
Joni Papitisita Kwamajina
Jesura Ea Mapoka (5,000) Túasamahajina
Jesura Toa 'Ahi Namina Va'ajina
Jesura Kenesareti Atama Rukina Vejume Maraniajina
Emahwapuni Tamana Najahajina
Uneunecha Ka'ene Veju'e Emahuni Kara Siseranujina
Sairopinisia Naparijihuni Nimai Roijina
Jesu Ea Mapoka Venaume Maraniajina
Jesura Ea Mapoka (4,000) Túasamahajina
Ea Areri Pavejuji Veja Ka'i 'Ahiume Mi'imi'ivajina
Parasia 'Ee Sajusia Puni Isitia
Pitara Jesu Rona 'Waramajina
Jesura Ahija Apene 'Ee Kwahuniji Rone 'Waramajina
Tisaiporu Rehuni 'Unamijaho Niho'o Kisina
Ta'aroha Ani'ina Renajina
Jesura Sesama 'Avena Sisei Rosamaji Vejume Maranajina
Jesura Kwahuniji Kú'o Nahama 'Waramajina
Temiporu Huni Takisi
Irara Natohwane?
Sisea Ve'avarono Vena Kivujina
Sipia Ranama Savajihuni Haijina
Ea Pini Sisea Ve'amajaho
Vehuna 'Aho Pavehuna
Pwei Huni Napura Pavwihana Aremajihuni Haijina
Jesura Parua Napara Ranaravuji Najahajina
Jesura Sesamaa Merajihajina
Ea Ka'ene Uneunecha Rukima'urijina
Aja'ina Juari Kaukara Vejujina
Jesura Kwahuni Vu'a No'opisuji Rona 'Waramajina
Oahi Jarima 'Waravajina
Jesura Ea No'ohe'i Nia Pa'ana Vejume Maraniajina
Temaraji'i Jerusaremi Vaji Roe Arumajina
Jesura Temiporua Vaji Va'e Amairiajina
Jesura Mataka Sirimajina
Jesuni Haruriji Rona Apovajina
Hariha No'ohe'i Puni Haijina
Aja'ina Juara 'Ajohi'inijihi Puni Haa
Napasinejari 'Iruma Ijuri Haa
Sisa Oni Takisia Vejuji Rone Apovajihuni Vu'a
Kwamasahe 'Urihuniji Rone Apovajina
Varapa Natohwijina
Keriso Rone Apovajina
Jesura Parasia 'Ee Varapa Tamana Najahi'iniji Namahajina
Jesura Pu Aroaroti Namijuji Rone Namahajina.
Jesura Puni Eha Sisea Ichá'iniji Nahama 'Waramajina
Jesura Jerusaremi Oja Mahajina
Jesura Temiporui Tira'usahuna 'Waramajina
Ahija 'Ee Sisei Hihunijina
Sisea Ni'ima'uri Rehuni Veijina
Emaa Puni Harihijara Rohunijina
Matakijara Najahujina
Ei Pini Vea ho Vea Mukiji Hena Kahuna Pana
Pwea Ka'ene Uchaha Pa'aji'o Uchaha Rukiniji'o Puni Vu'a?
'Asúra Iropuropu Puni Haa
Pwea No'opisu Puni Haa
Túchamaa Huni 'Otua
Jesu 'Ana'iro Nesi Kosarama Ojajina
Jesu Petani Senisi 'Onahajina
Jutasira Jesu Nahamahuna'e Nimaa Venajina
Jesura Pwehwa Pu'úmo Pasova 'Iruma Inajina
Natohwijara Kwamaji Vwihaji'i 'Iruma Ihunijina
Jesu Pitara Hemahuniji Rona 'Waramajina
Jesura Ketasimani Siporua 'Onajina
Jesu Kamovajina
Jesu Aheme Kanisoru 'Ee Kaiapasi Oni Roajina
Pitara Jesu Hemahajina
Jesu Aheme Pairati Oni Roajina
Jutasira Kwamajina
Pairatira Jesu Apomajina
Jesu 'Anaa Kwahuna Nimaa Vejajina
Sorutiapo Jesu Sipana Asutiajina
Jesu Korosi 'Ahi 'Anaajina
Jesura Kwamajina
Jesu Kwananavajina
Sorutiapo Mutita 'Ajohajina
Jesura Kú'o 'Urinajina
Sorutiapo Rakaka Renaji 'Waravajina
Jesura Huni Tisaiporu Puni Una'i Samaahiramajina