^
Matiu
Jesu Keriso Oni Amuhijijina
Jesu Keriso Nahejajina
Vwiha Mamaa Vwihajiꞌinapo Roajina
Juhahe Ijipiti Vaꞌajina
Herotira Musia Tisamajina
Ijipiti Rena ꞌUnama Roajina
Joni Papitisitara Najahajina
Jesu Toi Vaji Apúsamajina
Jesu Vena Kamajina
Jesura Huni Kaukara Karari Vaji Aneja ꞌEmajina
Jesura Huni Tisaiporu Amura ꞌUmenajina
Jesura Kaukara Irakaꞌe Venajina
Huriꞌa ꞌAhi Najaha ꞌWaramajina
Temara Nimaijina
Hanajiꞌina ꞌEe Misa
Varapa Tamaniji Rone Najahajina
Ajinavuri Vuꞌa Najahajina
Napasina Paruina Turamauri Vuꞌa Najahajina
Parua Napara Ranaravuraꞌe Najahajina
Ichutoa Pikivuji Najahajina
Eha Vetiaravuji Najahajina
Oni Naka Oja Mihunijina
Vajihiꞌina Rehuna Najahajina
Siporu ꞌOhuna Najahajina
ꞌAura Arehuna Najahajina
Akúpa ꞌAhi Kukua Rukina Rehunijina
Haha Huni Hanajiꞌina
Godine ꞌEe Kukua
Ea ꞌAhoꞌa Namahujina
Jarime Sarame ꞌAnaꞌanaꞌavara
Vwicha Maꞌuꞌuijina
Icha ꞌEe Huni ꞌIna
Na A Pahena Pakavura
Ea Noꞌo Ara Vejajina
Jesuni Harurijina
Jesura Ea Vejume Maranajina
Jesura Romu Puni Natohwi Jihuni Pwea Vejume Maranajina
Jesura Ea Mapoka Vejume Maraniajina
Jesu Paꞌararihaꞌiro ꞌUnama Savujina
Jesura Puuraꞌe ꞌWaravume Ajuaranajina
Jesura Ea Noꞌoheꞌi ꞌAvena Siseopo Ajimaꞌinaꞌe Vejume Maraniana
Jesura Ea Haha Ajuarajiꞌina Vejume Maranajina
Jesura Matiu ꞌUmenajina
ꞌAura Arevuji Rone Apovajina
Ea Niꞌina Huni ꞌApaja ꞌEe Napari Jesuni Ateha ꞌUnamajina
Jesura Ea Noꞌo Nia Paꞌana Vejume Maraniajina
Jesura Ira Paꞌanae Vejume Maranajina
Jesura Ea Numirame Puamu Venajina
Apasorua Iropuropu Noꞌu Pijihajina
Apasoru Iropuropu Noꞌo Irechamiume Usema Vaꞌajina
Siseꞌi ꞌAhihuna Kaꞌene Roujina
Irá Juhahunijina?
Keriso Rone ꞌWarahuna ho Pataarohuna
Matauhuna Pana Kaivo Ahaahunijina
Eha Huni vuꞌa
Ea Joni Papitisita Oni Rena Roara
Ara Kaꞌene Panimaa Rojiꞌinijina
Nuni Roe Ojuta Hweha
Sapati Rona Aposaravajina
Ea Ija Ajuaraviꞌina Vejume Maranajina
Godira Iji Pijihani Pweijina
Jesune ꞌEe Pierisiparu
Sisea Kaꞌene Nihoꞌo Pavwihana Arehunijina
Icha ꞌEe Huni ꞌIna
Emapo Areri Pavejuji Veja Kaꞌiro Miꞌimiꞌivajina
ꞌAvena Sisei Kúꞌo ꞌUnama Rohunijina
Jesuni Oha ꞌEe ꞌUꞌuhija
ꞌIna ꞌOjiꞌinijihuni Haa
Haa Kajihuni Maijina
Jesura ꞌIna ꞌOjiꞌinijihuni Haiji Nahama ꞌWaramajina
Ija ꞌEe ꞌWiti Puni Haijina
Kwava ꞌIna Huni Haa
Isiti Huni Haa
Jesu Hai ꞌEkiꞌi Vuꞌa ꞌWaramana
Jesura Ija Huni Haiji Nahama ꞌWaramana
Kukua Kaꞌene Hemi Navujihuni Haijina
Perua Huni Haa
Namea Huni Haa
Vuꞌa Sahasa ꞌEe Maiuꞌina Nimaa Nimaijina
Jesu Nasareti Vaji Pataarohajina
Joni Papitisita Kwamajina
Jesura Ea Mapoka (5,000) Túasamahajina
Jesura Toa ꞌAhi Namina Vaꞌajina
Jesura Kenesareti Atama Rukina Vejume Maraniajina
Emahwapuni Tamana Najahajina
Uneunecha Kaꞌene Vejuꞌe Emahuni Kara Siseranujina
Sairopinisia Naparijihuni Nimai Roijina
Jesu Ea Mapoka Venaume Maraniajina
Jesura Ea Mapoka (4,000) Túasamahajina
Ea Areri Pavejuji Veja Kaꞌi ꞌAhiume Miꞌimiꞌivajina
Parasia ꞌEe Sajusia Puni Isitia
Pitara Jesu Rona ꞌWaramajina
Jesura Ahija Apene ꞌEe Kwahuniji Rone ꞌWaramajina
Tisaiporu Rehuni ꞌUnamijaho Nihoꞌo Kisina
Taꞌaroha Aniꞌina Renajina
Jesura Sesama ꞌAvena Sisei Rosamaji Vejume Maranajina
Jesura Kwahuniji Kúꞌo Nahama ꞌWaramajina
Temiporu Huni Takisi
Irara Natohwane?
Sisea Veꞌavarono Vena Kivujina
Sipia Ranama Savajihuni Haijina
Ea Pini Sisea Veꞌamajaho
Vehuna ꞌAho Pavehuna
Pwei Huni Napura Pavwihana Aremajihuni Haijina
Jesura Parua Napara Ranaravuji Najahajina
Jesura Sesamaa Merajihajina
Ea Kaꞌene Uneunecha Rukimaꞌurijina
Ajaꞌina Juari Kaukara Vejujina
Jesura Kwahuni Vuꞌa Noꞌopisuji Rona ꞌWaramajina
Oahi Jarima ꞌWaravajina
Jesura Ea Noꞌoheꞌi Nia Paꞌana Vejume Maraniajina
Temarajiꞌi Jerusaremi Vaji Roe Arumajina
Jesura Temiporua Vaji Vaꞌe Amairiajina
Jesura Mataka Sirimajina
Jesuni Haruriji Rona Apovajina
Hariha Noꞌoheꞌi Puni Haijina
Ajaꞌina Juara ꞌAjohiꞌinijihi Puni Haa
Napasinejari ꞌIruma Ijuri Haa
Sisa Oni Takisia Vejuji Rone Apovajihuni Vuꞌa
Kwamasahe ꞌUrihuniji Rone Apovajina
Varapa Natohwijina
Keriso Rone Apovajina
Jesura Parasia ꞌEe Varapa Tamana Najahiꞌiniji Namahajina
Jesura Pu Aroaroti Namijuji Rone Namahajina.
Jesura Puni Eha Sisea Icháꞌiniji Nahama ꞌWaramajina
Jesura Jerusaremi Oja Mahajina
Jesura Temiporui Tiraꞌusahuna ꞌWaramajina
Ahija ꞌEe Sisei Hihunijina
Sisea Niꞌimaꞌuri Rehuni Veijina
Emaa Puni Harihijara Rohunijina
Matakijara Najahujina
Ei Pini Vea ho Vea Mukiji Hena Kahuna Pana
Pwea Kaꞌene Uchaha Paꞌajiꞌo Uchaha Rukinijiꞌo Puni Vuꞌa?
ꞌAsúra Iropuropu Puni Haa
Pwea Noꞌopisu Puni Haa
Túchamaa Huni ꞌOtua
Jesu ꞌAnaꞌiro Nesi Kosarama Ojajina
Jesu Petani Senisi ꞌOnahajina
Jutasira Jesu Nahamahunaꞌe Nimaa Venajina
Jesura Pwehwa Puꞌúmo Pasova ꞌIruma Inajina
Natohwijara Kwamaji Vwihajiꞌi ꞌIruma Ihunijina
Jesu Pitara Hemahuniji Rona ꞌWaramajina
Jesura Ketasimani Siporua ꞌOnajina
Jesu Kamovajina
Jesu Aheme Kanisoru ꞌEe Kaiapasi Oni Roajina
Pitara Jesu Hemahajina
Jesu Aheme Pairati Oni Roajina
Jutasira Kwamajina
Pairatira Jesu Apomajina
Jesu ꞌAnaa Kwahuna Nimaa Vejajina
Sorutiapo Jesu Sipana Asutiajina
Jesu Korosi ꞌAhi ꞌAnaajina
Jesura Kwamajina
Jesu Kwananavajina
Sorutiapo Mutita ꞌAjohajina
Jesura Kúꞌo ꞌUrinajina
Sorutiapo Rakaka Renaji ꞌWaravajina
Jesura Huni Tisaiporu Puni Unaꞌi Samaahiramajina