^
Ruku
Vuꞌa Anejijihina
Joni Papitisita Nahehuna Nahama ꞌWaravajina
Jesu Nahehuna Nahama ꞌWaravajina
Merira Irisapeti Kaꞌi Vaꞌajina
Merira Godi Taꞌarohe Javaa Venajina
Joni Papitisita Nahejajina
Jakaraiasira Túnaꞌi Rehuniji ꞌWaramajina
Petirihemi Jesu Nahejajina
Sipia ꞌAjohiꞌina ꞌEe ꞌOna Ojiꞌinijihina
Jesu Temiporui Iha ꞌIavajina
Jesu Temiporui Godoni Ija Tahi Ranavajina
ꞌUnama Nasareti Roajina
Jesu Paruiseaꞌe Jerusaremi Temiporu Vaji Hinajina
Joni Papitisitara Najahajina
Jesu Toi Apúsavajina
Jesuni Amuhijijina
Jesu Vena Kamajina
Jesura Huni Kaukara Karari Vaji Aneja ꞌEmajina
Jesu Nasareti Vaji Pataarohajina
Ea ꞌAvena Sisei Rosamajina
Jesura Ea Mapoka Venaume Maraniajina
Jesura Sinakoku Vaji Najahajina
Jesura Tisaiporua Amura ꞌUmenajina
Jesura Ea Vejume Maranajina
Jesura Ea Ija Ajuaraviꞌina Vejume Maranajina
Jesura Rivai ꞌUmenajina
ꞌAura Arevuji Rone Apovajina
Sapatia Rone Apovajina
Ea Ija Ajuaraviꞌina Vejume Maranajina
Jesura Apasorua Iropu Ropu Noꞌo Pijihajina
Jesura Kaukara Irakaꞌe Venajina
Temara ꞌEe Temuka
Naka Oja Mihunijina
Ea ꞌAhoꞌa Namahujina
Icha ꞌEe Huni ꞌIna
Ea Noꞌo Ara Vejajina
Jesura Romu Puni Natohwi jihuni Pwea Vejume Maranajina
Jesura Amunijihuni Hariha Vejume ꞌUrinajina
Joni Papitisita Oni ꞌOna Apena Roara
Jesura Saimani Kaꞌene Parasi Ijihuni Sei Hinajina
Napara Kaꞌene Jesui Puꞌúmo Vaꞌajina
ꞌIna ꞌOjiꞌinijihuni Haa
Haa Kajihuni Maijina
Jesura ꞌIna Ojiꞌinijihuni Haiji Nahama ꞌWaramajina
Naheha Siꞌuara Hari Namajina
Jesuni Oha ꞌEe ꞌUꞌuhija
Jesura Puuraꞌe ꞌWaravume Ajuaranajina
Jesura Ea ꞌAvena Siseapo Rosavaji Siomahana
Jairasi Oni ꞌApaja ꞌEe Napari Jesuni Ateha ꞌUnamajina
Jesura Tisaiporua Iropu Ropu Noꞌo Irechamiume Usema Vaꞌajina
Heroti Puruva Retiajina
Jesura Ea Mapoka (5,000) Tuasamahajina
Pitara Jesu Rona ꞌWaramajina
Jesura Ahia Apene ꞌEe Kwahuniji Rone ꞌWaramajina
Taꞌarohe Aniꞌina Renajina
Jesura Paruisea ꞌAvena Sisei Rosamaji Vejume Maranajina
Jesura Kwahuniji Kúꞌo Nahama ꞌWaramajina
Irara Natohwane?
Ea Irara Ja Puꞌúmo Paninakaramujaho Jona
Sameria Vaji Ara Pini Jesu Pataarohajina
Jesu Paꞌararihaꞌiro ꞌUnama Savujina
Jesura Ea Mapoka Irechamiume Vaꞌajina
Ara Kaꞌene Panimai Rojiꞌinijihina
Ea Mapoka Ijipo ꞌUname Temarasahiꞌi Roajina
Jesura Mariꞌumajina
Sameria Ora Ea Mamaijihuni Haa
Jesura Mataꞌo Meriꞌo Kiꞌirono Vaꞌajina
Jesura Siporua ꞌOhuna Najahajina
Jesune ꞌEe Pierisiparu
ꞌAvena Sisei Kúꞌo ꞌUnama Roajina
Temara Nimaijina
Emapo Areri Pavejuji Veja Kaꞌirono Miꞌimiꞌivajina
Haha Huni Hanajiꞌinijina
Jesura Parasia ꞌEe Varapa Tamana Najahiꞌiniji Namahajina
Aroaroti Namijuji Ronarena Jujuvua ꞌWaramajina
Irá Juhahunijina
Keriso Nimai Rone ꞌWarahuna Ho Pataarohunijina
Uneunecha Rukimaꞌura Kaꞌene Puruva Rejiꞌinijihuni Haa
Godi Nimaa Vetihunijina
Akúpa ꞌAhi Kukua Rukina Rehunijina
Pwea ꞌAiha Vejiꞌine ꞌEe Amairiaraviꞌinijina
Pwea Kaꞌene Uchaha Paꞌajiꞌo Uchaha Rukinijiꞌo Puni Vuꞌa
Jesura Vejuꞌe Ahaavura
Veiji Hena Kahuni Vuꞌa
Ea Kaꞌene Onunaꞌi Sena Venujiꞌi Amairinaꞌamana
Joni Sisea Areꞌavajiana Vo Kwamasahuna
Tavoꞌa Kaꞌene ꞌIna Paꞌajina
Sapati Jesura Napara Túpa Iriviꞌina Vejume Maranaajina
Kwava ꞌIna Huni Haa
Isitia Huni Haa
Vwicha Maꞌuꞌuijina
Jesura Jerusaremi Oja Mahajina
Sapati Jesura Atakina Vejume Maranajina
Masuani Hine ꞌEe Ea Hami ꞌAhihunijina
Sora Niꞌimaꞌura Ijuri Haa
Tisaiporu Rehuni ꞌAhijijina
Misa Vwea Paꞌajina
Sipia Raname Savajina
Monia Ranama Savajina
Hariha Ranama Savajina
ꞌAjohiꞌina Kaꞌene Ariramaa Paꞌajina
Jesura Vuꞌa ꞌAhoꞌa Kaꞌene ꞌWaramajina
Uneunecha Mapoka Rukinijiꞌo Rasarasi Puni Vuꞌijina
Sisea ꞌEe ꞌUnama Icháꞌinaꞌe Vehunijina
Nimai Roa
Pwehuni Kaukaraijina
Jesura Reporosia Rukina Ea Iropuropu Vejume Maraniajina
Kini Huni Arijara Rohunijina
Napara Amunijaho ꞌEe ꞌOtua Hejiꞌinijihuni Haa
Parasia ꞌEe Takisia ꞌEkiꞌina Puni Haa
Jesura Sesamaa Merajihajina
Ea Uneunecha Rukimaꞌurijina
Jesura Kwahuni Vuꞌa Noꞌopisuji Rona ꞌWaramajina
Jesura Nisira Rukina Kaꞌene Nia Paꞌaji Vejume Maranajina
Jesuꞌo Sakiasi Puni Vuꞌijina
Korutia Oma Huni Haa
Nihoꞌo Temarajiꞌi Jerusaremi Vaji Roa Arumajina
Jesura Jerusaremiumu Venajina
Jesura Temiporua Vaji Vaꞌe Amairiajina
Jesuni Haruriji Rona Apovajina
Ajaꞌina Juara ꞌAjohiꞌinijihi Puni Haa
Sisanaꞌi Takisia Vejuji Rone Apovajina
Kwamasahe ꞌUrihuniji Rone Apovajina
Keriso Rone Apovajina
Jesura Varapa Tamaniji Najahiꞌiniji Jujuvuꞌa ꞌWaramajina
Amunijihuni Swarijina
Jesura Temiporui Tiraꞌusahuna ꞌWaramajina
Ahija ꞌEe Sisei Hihunijina
Jesura Jerusaremi Tiraꞌusahuni Vuꞌa Kaꞌene ꞌWaramajina
Emaa Puni Harihijara Rohunijina
Matakijara Najahajina
ꞌAiha Hami Vejiꞌi Hiha
Jesu ꞌAnaꞌi Hemi Kosarame Ojajina
Jutasira Jesu Nahamahunaꞌe Nimaa Venajina
Jesura Pasova ꞌIruma Iꞌirono Amairiaramajina
Natohwijara Kwamaji Vwihajiꞌi ꞌIruma Ihunijina
Ea Irá Natohwiji Kaꞌiꞌahiume Vahacharavajina
Jesu Pitara Hemahuniji Rona ꞌWaramajina
Pausia Tuja ꞌEe Soꞌwa
Jesura Arivi Huriꞌa ꞌAhi Siporua ꞌOnajina
Jesu Kamovajina
Pitara Jesu Hemahajina
Jesu ꞌIjahe ꞌEe Hijahajina
Jesu Aheme Kanisoru Puni Unaꞌi Roajina
Jesu Aheme Pairati Oni Unaꞌi Roajina
Jesu Ranavume Heroti Oni Vaꞌajina
Jesu ꞌAnaa Kwahuna Nimaa Vejajina
Jesu Korosi ꞌAnaajina
Jesura Kwamajina
Jesu Kwananavajina
Jesura Kúꞌo ꞌUrinajina
Imeasi Vaꞌajina
Jesura Huni Tisaiporu Puni Unaꞌi Samahiramajina
Jesura ꞌUrina Akúpa ꞌAhi Vaꞌajina