^
Ruku
Vu'a Anejijihina
Joni Papitisita Nahehuna Nahama 'Waravajina
Jesu Nahehuna Nahama 'Waravajina
Merira Irisapeti Ka'i Va'ajina
Merira Godi Ta'arohe Javaa Venajina
Joni Papitisita Nahejajina
Jakaraiasira Túna'i Rehuniji 'Waramajina
Petirihemi Jesu Nahejajina
Sipia 'Ajohi'ina 'Ee 'Ona Oji'inijihina
Jesu Temiporui Iha 'Iavajina
Jesu Temiporui Godoni Ija Tahi Ranavajina
'Unama Nasareti Roajina
Jesu Paruisea'e Jerusaremi Temiporu Vaji Hinajina
Joni Papitisitara Najahajina
Jesu Toi Apúsavajina
Jesuni Amuhijijina
Jesu Vena Kamajina
Jesura Huni Kaukara Karari Vaji Aneja 'Emajina
Jesu Nasareti Vaji Pataarohajina
Ea 'Avena Sisei Rosamajina
Jesura Ea Mapoka Venaume Maraniajina
Jesura Sinakoku Vaji Najahajina
Jesura Tisaiporua Amura 'Umenajina
Jesura Ea Vejume Maranajina
Jesura Ea Ija Ajuaravi'ina Vejume Maranajina
Jesura Rivai 'Umenajina
'Aura Arevuji Rone Apovajina
Sapatia Rone Apovajina
Ea Ija Ajuaravi'ina Vejume Maranajina
Jesura Apasorua Iropu Ropu No'o Pijihajina
Jesura Kaukara Iraka'e Venajina
Temara 'Ee Temuka
Naka Oja Mihunijina
Ea 'Aho'a Namahujina
Icha 'Ee Huni 'Ina
Ea No'o Ara Vejajina
Jesura Romu Puni Natohwi jihuni Pwea Vejume Maranajina
Jesura Amunijihuni Hariha Vejume 'Urinajina
Joni Papitisita Oni 'Ona Apena Roara
Jesura Saimani Ka'ene Parasi Ijihuni Sei Hinajina
Napara Ka'ene Jesui Pu'úmo Va'ajina
'Ina 'Oji'inijihuni Haa
Haa Kajihuni Maijina
Jesura 'Ina Oji'inijihuni Haiji Nahama 'Waramajina
Naheha Si'uara Hari Namajina
Jesuni Oha 'Ee 'U'uhija
Jesura Puura'e 'Waravume Ajuaranajina
Jesura Ea 'Avena Siseapo Rosavaji Siomahana
Jairasi Oni 'Apaja 'Ee Napari Jesuni Ateha 'Unamajina
Jesura Tisaiporua Iropu Ropu No'o Irechamiume Usema Va'ajina
Heroti Puruva Retiajina
Jesura Ea Mapoka (5,000) Tuasamahajina
Pitara Jesu Rona 'Waramajina
Jesura Ahia Apene 'Ee Kwahuniji Rone 'Waramajina
Ta'arohe Ani'ina Renajina
Jesura Paruisea 'Avena Sisei Rosamaji Vejume Maranajina
Jesura Kwahuniji Kú'o Nahama 'Waramajina
Irara Natohwane?
Ea Irara Ja Pu'úmo Paninakaramujaho Jona
Sameria Vaji Ara Pini Jesu Pataarohajina
Jesu Pa'arariha'iro 'Unama Savujina
Jesura Ea Mapoka Irechamiume Va'ajina
Ara Ka'ene Panimai Roji'inijihina
Ea Mapoka Ijipo 'Uname Temarasahi'i Roajina
Jesura Mari'umajina
Sameria Ora Ea Mamaijihuni Haa
Jesura Mata'o Meri'o Ki'irono Va'ajina
Jesura Siporua 'Ohuna Najahajina
Jesune 'Ee Pierisiparu
'Avena Sisei Kú'o 'Unama Roajina
Temara Nimaijina
Emapo Areri Pavejuji Veja Ka'irono Mi'imi'ivajina
Haha Huni Hanaji'inijina
Jesura Parasia 'Ee Varapa Tamana Najahi'iniji Namahajina
Aroaroti Namijuji Ronarena Jujuvua 'Waramajina
Irá Juhahunijina
Keriso Nimai Rone 'Warahuna Ho Pataarohunijina
Uneunecha Rukima'ura Ka'ene Puruva Reji'inijihuni Haa
Godi Nimaa Vetihunijina
Akúpa 'Ahi Kukua Rukina Rehunijina
Pwea 'Aiha Veji'ine 'Ee Amairiaravi'inijina
Pwea Ka'ene Uchaha Pa'aji'o Uchaha Rukiniji'o Puni Vu'a
Jesura Veju'e Ahaavura
Veiji Hena Kahuni Vu'a
Ea Ka'ene Onuna'i Sena Venuji'i Amairina'amana
Joni Sisea Are'avajiana Vo Kwamasahuna
Tavo'a Ka'ene 'Ina Pa'ajina
Sapati Jesura Napara Túpa Irivi'ina Vejume Maranaajina
Kwava 'Ina Huni Haa
Isitia Huni Haa
Vwicha Ma'u'uijina
Jesura Jerusaremi Oja Mahajina
Sapati Jesura Atakina Vejume Maranajina
Masuani Hine 'Ee Ea Hami 'Ahihunijina
Sora Ni'ima'ura Ijuri Haa
Tisaiporu Rehuni 'Ahijijina
Misa Vwea Pa'ajina
Sipia Raname Savajina
Monia Ranama Savajina
Hariha Ranama Savajina
'Ajohi'ina Ka'ene Ariramaa Pa'ajina
Jesura Vu'a 'Aho'a Ka'ene 'Waramajina
Uneunecha Mapoka Rukiniji'o Rasarasi Puni Vu'ijina
Sisea 'Ee 'Unama Ichá'ina'e Vehunijina
Nimai Roa
Pwehuni Kaukaraijina
Jesura Reporosia Rukina Ea Iropuropu Vejume Maraniajina
Kini Huni Arijara Rohunijina
Napara Amunijaho 'Ee 'Otua Heji'inijihuni Haa
Parasia 'Ee Takisia 'Eki'ina Puni Haa
Jesura Sesamaa Merajihajina
Ea Uneunecha Rukima'urijina
Jesura Kwahuni Vu'a No'opisuji Rona 'Waramajina
Jesura Nisira Rukina Ka'ene Nia Pa'aji Vejume Maranajina
Jesu'o Sakiasi Puni Vu'ijina
Korutia Oma Huni Haa
Niho'o Temaraji'i Jerusaremi Vaji Roa Arumajina
Jesura Jerusaremiumu Venajina
Jesura Temiporua Vaji Va'e Amairiajina
Jesuni Haruriji Rona Apovajina
Aja'ina Juara 'Ajohi'inijihi Puni Haa
Sisana'i Takisia Vejuji Rone Apovajina
Kwamasahe 'Urihuniji Rone Apovajina
Keriso Rone Apovajina
Jesura Varapa Tamaniji Najahi'iniji Jujuvu'a 'Waramajina
Amunijihuni Swarijina
Jesura Temiporui Tira'usahuna 'Waramajina
Ahija 'Ee Sisei Hihunijina
Jesura Jerusaremi Tira'usahuni Vu'a Ka'ene 'Waramajina
Emaa Puni Harihijara Rohunijina
Matakijara Najahajina
'Aiha Hami Veji'i Hiha
Jesu 'Ana'i Hemi Kosarame Ojajina
Jutasira Jesu Nahamahuna'e Nimaa Venajina
Jesura Pasova 'Iruma I'irono Amairiaramajina
Natohwijara Kwamaji Vwihaji'i 'Iruma Ihunijina
Ea Irá Natohwiji Ka'i'ahiume Vahacharavajina
Jesu Pitara Hemahuniji Rona 'Waramajina
Pausia Tuja 'Ee So'wa
Jesura Arivi Huri'a 'Ahi Siporua 'Onajina
Jesu Kamovajina
Pitara Jesu Hemahajina
Jesu 'Ijahe 'Ee Hijahajina
Jesu Aheme Kanisoru Puni Una'i Roajina
Jesu Aheme Pairati Oni Una'i Roajina
Jesu Ranavume Heroti Oni Va'ajina
Jesu 'Anaa Kwahuna Nimaa Vejajina
Jesu Korosi 'Anaajina
Jesura Kwamajina
Jesu Kwananavajina
Jesura Kú'o 'Urinajina
Imeasi Va'ajina
Jesura Huni Tisaiporu Puni Una'i Samahiramajina
Jesura 'Urina Akúpa 'Ahi Va'ajina