^
Karesia
Vu'a Anejijihina
Vu'a Mamaa Maiu'ina Nikwinuna
Porura Apasoru Renani Vu'a
Poruho 'Ee Apasoru 'Aho'ijina
Porura Pita Enitioki 'Urarahe Ira Kisina 'Waramajina
Jua 'Ee Jenitaru Ahuma Nimairoa Vajijino Maranihuna
Varapa Ho Nimairoa Vo Nimairoi Rejue Arira Rejura
Varapa 'Ee Nahama 'Waramajina
Varapa Huni Maijina
Porura Karesia Ora Vwihaniajina
Heka'o Sera Puni Mina Veji'i 'Warumajina
Matauhuniji 'Ajohi'i 'Avena Vaji Ohunijina
Godoni 'Avena 'Ee Emahuni Karaijina
Ea 'Aho'a Ni'ajihe Puni Ahija 'Ekahuni Vu'ijina
Túchamaa Jujuvu'a 'Warame 'Ajoramajina