^
Karesia
Vuꞌa Anejijihina
Vuꞌa Mamaa Maiuꞌina Nikwinuna
Porura Apasoru Renani Vuꞌa
Poruho ꞌEe Apasoru ꞌAhoꞌijina
Porura Pita Enitioki ꞌUrarahe Ira Kisina ꞌWaramajina
Jua ꞌEe Jenitaru Ahuma Nimairoa Vajijino Maranihuna
Varapa Ho Nimairoa Vo Nimairoi Rejue Arira Rejura
Varapa ꞌEe Nahama ꞌWaramajina
Varapa Huni Maijina
Porura Karesia Ora Vwihaniajina
Hekaꞌo Sera Puni Mina Vejiꞌi ꞌWarumajina
Matauhuniji ꞌAjohiꞌi ꞌAvena Vaji Ohunijina
Godoni ꞌAvena ꞌEe Emahuni Karaijina
Ea ꞌAhoꞌa Niꞌajihe Puni Ahija ꞌEkahuni Vuꞌijina
Túchamaa Jujuvuꞌa ꞌWarame ꞌAjoramajina