^
Epasasi
Vu'a Anejijihina
Keriso Oni Vaji 'Avena Huni Merajihi'ina
Poru Oni Siporua
Kwamasahara'e Jesuni Vaji 'Urijara
Keriso Oni Vaji Nikwisu'ina Rejara
Porura Kaukara Ka'ene Jenitaru Puna'e Venajina
Kerisora Oja Ka'ene Múhajina
'Avenijara Venu'e Nikwinu'ina Rejujina
Keriso Oni Vaji Hia Maiu'iniji Hine 'Ee Ohunijina
Hanaji'ina Vaji Hine Godira Venuja'ina Ve'avara
Paruina 'Ee Napasina Puni Vu'a
Sesamae 'Ee Emahwaha Puni Vu'a
Pwea 'Ee Puni Mama'ina
Godoni Nana'ejuri Kukua
Túchamaa 'Ajoramajina