^
Akisi
Vu'a Anejijihina
Jesura 'Urina Akúpa 'Ahi Va'ajina
Jutasi Oni Tini apenajina
Penitikosi Vea
Pitara Vu'a 'Waramajina
Nimai Roji'inapo Hia Ka'ene Hijajina
Irivi'ina Ka'ene Jariravi'ina Vejume Maranajina
Pitara Temiporu Vaji Vu'a 'Waramajina
Pita'o Joni'o Tea Junahuni Vu'a 'Waramareja Irechamiajina
Pita Kaivo Joni'o Kanisorupuni Una'i Aherama Va'ajina
Nimaa Roji'inijipo Pajuhuni Siporua Ka'ene 'Ojajina
Nimaa Roji'inijipo Kukua Puna Swara Vejajina
Ananaiasi 'Ee Sapara Puni Vu'a
Emapo Areri Pavejujine 'Ee Oja Hwa'usahujina
Apasoru Ruaraha 'Eka Tipurai Irechamiari Vu'a
Ni'ajihi'ina Iropune 'Ee No'o Iji Pijihajina
Sitivini Kamovajina
Sitivinira Huni Vu'a 'Waramajina
Sitivini Muni 'Ona Hijahajina
Sorura Sosi 'Ania Ruarahajina
Vu'a Maa Maiu'ina Sameria Vaji 'Waramajina
Piripu Ka'i Itiopia Orijihipuni Vu'a
Sorura Ta'arohani Vu'a
Sorura Tamasikasi Keriso Rona Najahajina
Sorura Jerusaremi Va'ajina
Pitara Rita 'Ee Japa Najahajina
Pita'o Koniriasi'o Sesaria Piunaravari Vu'a
Pitara Koniriasi Oni Kachi'ina Vu'a 'Waramajina
Jenitarupo Godoni 'Avena Apejajina
Pitara Iraka Ka'ene Renuji Jerusaremi Sosia 'Waramajina
Enitioki Sosijina
Majama Ruarahe 'Ee Pita Tipura Apejajina
Pita Tipura Vaji Rena Ro 'E'unajina
Herotira Kwamajina
Panapasi'o Soru'o Iji Pijihe Irechamiajina
Panapasi'o Soru'o Saiparasi Hine 'Ee Soru Poru 'Ivajina
Panapasi'o Poru'o Pisitia Vaji Enitioki Hijajina
Panapasi'o Poru'o Aikoniami Hijajina
Panapasi'o Poru'o Risitara Tepi Hijajina
'Unama Siria Vaji Enitioki Roajina
Jerusaremi Piunarame Vu'a 'Wavajina
Asura Jenitaru Nimaa Roji'ina Puna'e Venajina
Poru'o Panapasi'o Ranaramareja Va'ajina
Timotira Poru'o Sairasi Pu'úmo Va'ajina
Turoasi Vaji Porura Masatonia Ora Visoni Kamajina
Piripai Vaji Ritiara Godoni Ea Renajina
Piripai Tipura Ari Tipurea 'Ajohi'ini Godoni Ea Renajina
Tesaronaika Vaji Hijajina
Peria Vaji Hijajina
Etenisi Vaji Huri'i Vu'a 'Waramajina
Poru Koritia Vaji Hinajina
'Unama Enitioki Va'ajina
Aporasi Epasasi 'Ee Koritia Vaji Hinajina
Poru Epasasi Vaji Hinajina
Emapo Areri Pavejujipo Epasasi Rejajina
Epasasi Vaji 'Ura'aravajina
Masatonia 'Ee Akaia Va'ajina
Porura Túchamaa Turoasi Va'ajina
Turoasi Rena Mairitasi Va'ajina
Porura Epasasi Eruta Túchamaa 'Ajorama 'Waramajina
Porura Maritasi Rena Jerusaremi Va'ajina
Porura Jemisi Ka'i Va'ajina
Poru Temiporua Vaji Kamovajina
Porura Huni 'Unama Amairie Juapuni Una'i 'Waramajina
Porura Juapuni Una'i Ori'ini Anakarame 'Waramajina
Porura Va'e Jenitaru Vu'a 'Waramarono 'Umenajina
Poru Kanisoru Puni Una'i Ahema Va'ajina
Poru 'Anaa Kwa'amaro Kosaravajina
Poru Ranavume Kavana Pirikisi Oni Va'ajina
Poru Namahajina
Porura Pirikisi Oni Una'i Huni 'Unama Amairie 'Waramajina
Porura Pirikisi Oni Una'i Naminajina
Porura Ea Natohwiji Ka'iro Jarima 'Waramajina
Porura Akuripa'o Penisi Puni Una'i Va'ajina
Porura Akuripa Oni Una'i Huni Vu'a Amairiajina
Porura Godoni Ea Renaji Rona 'Waramajina
Porura Huni Kaukara Ijí Rona 'Waramajina
Porura Sisimai Romu Va'ajina
Soha 'Ahi Puuri Hiramajina
Sisima Siseranajina
Moruta Mamaa Va'e Usevajina
Moruta Rene Romu Va'ara
Poru Romu 'E'unana