^
Kuusan Fasavatan
A Fufuna Lagasai Lava Aanabeꞌ
Na Jon A Fasisi Nari
A Kuusan Si Jon
A Maana Vilaana Ri Taxa Waan
A Mu Lagasai Xe Sina Mu Rabuna Ina Lotu
A Lagasai Xe Efasis
A Lagasai Xe Samirna
A Lagasai Xe Pergamam
A Lagasai Xe Taiataira
A Lagasai Xe Saardis
A Lagasai Xe Filadelfia
A Lagasai Xe Leodisia
A Maana Mo Ri Taa Savat Lamina
A Ivin Piranan Pe La Xunavata
A Mu Matalava
A Mo Talafaat Aava To
A Fomirak Buuk Pana Ferawaian Lava
A Natuna Sipsip
A Mu Yanganan
A Mu Vulut Pisiguak Ina Fomirak Buuk
A Mu ‘Hos’ Talafaat
A Vovau Ina Rabuna Aava Ri Namkai
A Maraꞌulia
A Rabuna 144,000 Ti Israel
Ri Nangus A Natuna Sipsip
Nari, Mu Rabuna Naseꞌ?
A Fapisiguakaana Vulut Aava Vulut Votan A Buuk Aave
A Tafiu Pisiguak
A Fata
A Ria
A Raarum Mopaak
A Suk
A Tegom
A Lagafan Mata
A Mu Sakawa Saat
A Lagafan Fulaa
Saxa Angelo Molava Pana Xasa Fomirak Buuk
A Ro Mataa Fangaasik Sina Piran
Paamuina Lagafan Fataxapiak A Maana Mo Lana Xunavata Ri Nangus A Piran
A Tefin E Tang Tiui Saat
A Tiui E Ro Fangaasik Sina
A Vupung Saat Ti Lana Laman
A Vupung Saat Ti Lapaana Xavala
A Fakalimaanan Sina Vupung Patak
A Natuna Sipsip E Mu Rabuna 144,000
Mu Angelo Talatul Taxa Lif Xena Kelan
A Yaan Ina Faxuvulaana Fanganan Aava Fo Matoxol
A Lagafan Fataxapiak I Taa Savat
A Mu ‘Dis’ Pisiguak Ina Maraleian Sina Piran
A ‘Dis’ Mata
A Fataraguiaana ‘Dis’
A Fatalatulaana ‘Dis’
A Fatalafaataana ‘Dis’
A Fapamayaana ‘Dis’
A Fapisaxayaana ‘Dis’
A Fapisiguakaana ‘Dis’
A Tefin Saat Xuluna Vupung Saat
A Angelo A Kuus Fatuxai
A Bina Lava, Babilon i Taa Kawaasanan: Ri Ferawai Paap O A Bina Ve Malaan Sena Tefin Saat
A Kelan Ina Galasaan Na Babilon
A Mamaxusan Sina Mu Rabuna Layaan Ri Xalum A Fakasanaman Aanabeꞌ
Nari La Xunavata Ri Nangus A Piran
A Matalava Xuluna ‘Hos’ Pasak
A Fevisan
A Vipisan Si Setan
A Yaan Mata Ina To Faꞌulaian
A Yaan Fataxapiak Si Setan
A Yaan Ina Tiisan Lava
A Xunavata Faꞌui E Xavala Faꞌui
Saxa Angelo A Faxalit Na Jon Pana Bina Taap
A Raarum Ina Toyan E Wai Ina Toyan
Na Yesus I Taa Filimaan