^
Galesia
A Fasisian
A Lagasai Roxo Sina Piran: Pi Ta Saxa Fulaa Aava Tuuna
A Piran A Xel Na Pol
Na Pol A Savat Yaamut Sina Piran Malaafaa?
Xasano Yaamut Ri Pife Xul A Fepitaian Si Pol
Na Pol A Baras Na Pita
A Namkaian O Usiaana Vuputkai?
A Vuputkai E Kuus Fanaian
A Faisok Ina Vuputkai
Na Pol A Lamon Faaxaves Sena Mu Galesia
A Ferawaian Paap Se Hegaar Nare Sera
Lana Xuvulaian Xuvul Pa Krais Taara Tamulus Sena Vuputkai
A Toyan Lapaana Vovau Xaradak
Bilai Faroxo Xe Sina Mu Rabuna Xapiak
A Fataxapiak Ina Fefasaian Si Pol