^
Efasis
A Piran A Tavai Nari Aava Ri Namkai Se Krais Pana Maana Roxoyan La Xunavata
A Fenungan Si Pol
A Piran A Tavai Netaara Pana Toyan Faꞌui Se Krais
A Piran A Faxuvul A Mu Juda Xuvul Pari Aava Ri Pife Juda
Na Pol Ve A Yaamut Xe Sina Mu Rabuna Aava Ri Pife Juda
Na Pol A Fenung Pana Mu Efasis
A Mu Rabuna Si Krais Ri Taa Faisok Faxuvul
Taara Taa Taagul Malaan Sena Rabuna Aava Ri Sangas La Malang
A Vilaana Sina Rofelavaan
A Mu Rafulak Nari Na Mu Ninari E Tamari
A Mu Yaasok E Mu Paamua Siri
A Maana Mo Ina Fevisan Aava Piran A Tavai Netaara Pana
A Fasisian Fataxapiak